Description of the article

Date of publication

29.02.2020


Publisher name

Научен Хронограф


journal name

Хуманитарни Балкански изследвания, № 1(7) 29.02.2020


DOI

10.34671/SCH.HBR.2020.0401.0012


Authors

RUS: Жадько Елена Анатольевна-Харьковский национальный педагогический университет имени Г. С. Сковороды,ENG: Zhadko Olena Anatoliivna-H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University,UKR: Жадько Олена Анатоліївна-Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди,


Titles

ENG INTERACTION OF LOCAL SELF-GOVERNMENT BODIES AND GENERAL SECONDARY EDUCATIONAL INSTITUTIONS: ESSENCES, DIRECTIONS, FORMS AND METHODS OF COOPERATION

UKR ВЗАЄМОДІЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ: СУТЬ, НАПРЯМИ, ФОРМИ І МЕТОДИ СПІВРОБІТНИЦТВА

RUS ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И УЧРЕЖДЕНИЙ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ: СУЩНОСТЬ, НАПРАВЛЕНИЯ, ФОРМЫ И МЕТОДЫ СОТРУДНИЧЕСТВА


Annotations

ENG The interaction of general secondary educational institutions and local self-government bodies is caused by the fact that this cooperation helps to create favourable conditions for solving the problems, which the system of education has to face with, increasing the quality of education and development of all participants of educational process. The interaction of local self-government bodies and general secondary educational institutions is considered to be the establishment and development of mutually beneficial relations between local authorities, schoolchildren and teachers for joint solution of important problems. It is based on the principles of mutual benefit, transparency, volunteering, two-way communication, honesty, respect and equality. The directions of interaction of local self-government bodies and general secondary educational institutions have been characterized. They are: management of educational system, educational-upbringing activities, teachers' scientific-methodical training, social security of participants in the educational process, material and technical support of educational institutions and publishing activities. The forms and methods of interaction of local self-government bodies and general secondary educational institutions have been revealed. They are support of activities of socially active schools, ensuring the implementation of projects and programs in civic education, support of activities of regional youth school organizations, holding contests, schoolchildren's competitions in subjects, tournaments, competitions (tourism and local history, sporting, intellectual), festivals, games (patriotic-sporting, intellectual), meetings, exhibitions, excursions, seminars-practicum, organization and facilitation of the work of museums, children's festivals, production and distribution of information materials about native land, education and local-self-government bodies. The difficulties in interaction of local self-government bodies and general secondary educational institutions have been revealed. They are insufficient legal framework in education, formal attitude of the participants of interaction to their participation in various activities, insufficient funding for activities, insufficient involvement of parents in this interaction, the need for improvement of the mechanisms of direct democracy etc.

UKR Взаємодія закладів загальної середньої освіти й органів місцевого самоврядування зумовлена тим, що завдяки цій співпраці створюються сприятливі умови для розв’язання завдань, що висуваються перед системою освіти, підвищення якості освіти та розвитку всіх учасників освітнього процесу. Взаємодія органів місцевого самоврядування і закладів загальної середньої освіти передбачає встановлення і розвиток взаємовигідних відносин між місцевою владою, учнями й учителями для спільного розв’язання значущих проблем, що здійснюється на засадах взаємної вигоди, прозорості, волонтерства, двостороннього спілкування, чесності, поваги, рівності. Схарактеризовано напрями взаємодії органів місцевого самоврядування і закладів загальної середньої освіти: керівництво системою освіти; освітньо-виховна діяльність; науково-методична підготовка вчителів; соціальне забезпечення суб’єктів освітнього процесу; матеріально-технічне забезпечення закладів освіти; видавнича діяльність. Розкрито форми і методи взаємодії органів місцевого самоврядування і закладів загальної середньої освіти, а саме: підтримка діяльності громадсько-активних шкіл, забезпечення реалізації проектів і програм з громадянського виховання, підтримка діяльності регіональних молодіжних шкільних організацій, проведення конкурсів, учнівських олімпіад з предметів, турнірів, змагань (краєзнавчих, інтелектуальних, спортивних), свят, ігор (патріотично-спортивних, інтелектуальних), зустрічей, виставок, екскурсій, семінарів-практикумів, організація та сприяння роботі музеїв, організація дитячих фестивалів, виготовлення й поширення інформаційних листівок про рідний край, освіту й органи місцевого самоврядування. Розкрито труднощі у взаємодії органів місцевого самоврядування і закладів освіти (недостатня правова база в галузі освіти; формальне ставлення учасників взаємодії до участі в різних заходах; недостатнє фінансування заходів; недостатнє залучення батьків до цієї взаємодії; потреба у вдосконаленні механізмів безпосередньої демократії тощо).

RUS Взаимодействие учреждений общего среднего образования и органов местного самоуправления обусловлено тем, что благодаря этому сотрудничеству создаются благоприятные условия для решения заданий, которые выдвигаются перед системой образования, повышения качества образования и развития всех участников образовательного процесса. Взаимодействие органов местного самоуправления и учреждений общего среднего образования предусматривает установление и развитие взаимовыгодных отношений между местной властью, учениками и учителями для совместного решения важных проблем, что осуществляется на основе взаимно выгоды, прозрачности, волонтерства, двустороннего общения, честности, уважения, равенства. Охарактеризованы направления взаимодействия органов местного самоуправления и учреждений общего среднего образования: руководство системой образования; образовательно-воспитательная деятельность; научно-методическая подготовка учителей; социальное обеспечение субъектов образовательного процесса; материально-техническое обеспечение образовательных учреждений; издательская деятельность. Раскрыты форм и методы взаимодействия органов местного самоуправления и учреждений общего среднего образования, в частности: поддержка деятельности общественно-активных школ, обеспечение реализации проектов и программ по гражданскому воспитанию, поддержка деятельности региональных молодежных организаций, проведение конкурсов, ученических олимпиад, турниров, соревнований (краеведческих, интеллектуальных, спортивных), праздников, игр (патриотично-спортивных, интеллектуальных), встреч, выставок, экскурсий, семинаров-практикумов, организация и поддержка работы музеев, организация детских фестивалей, изготовление и распространение информационных листовок о родном крае, образовании и органах местного самоуправления. Раскрыты трудности во взаимодействии органов местного самоуправления и образовательных учреждений (недостаточная правовая база в сфере образования; формальное отношение участников взаимодействия к участию в разных мероприятиях; недостаточное финансирование мероприятий; недостаточное привлечение родителей к этому взаимодействию; потребность в усовершенствовании механизмов непосредственной демократии и др.).


Full article text
11-jadko.pdf