Description of the article

Date of publication

29.02.2020


Publisher name

Научен Хронограф


journal name

Хуманитарни Балкански изследвания, № 1(7) 29.02.2020


DOI

10.34671/SCH.HBR.2020.0401.0011


Authors

RUS: Загорулько Марина Александровна-Киевский национальный университет технологий и дизайна,ENG: Zagorulko Maryna Alexandrovna-Kyiv National University of Technology and Design,UKR: Загорулько Марина Олександрівна-Київський національний університет технологій та дизайну,


Titles

ENG TRAINING OF PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL DISCIPLINES AS A MEANS OF ENSURING THE NEED-MOTIVATIONAL SPHERE OF FUTURE PRIMARY SCHOOL TEACHERS

UKR НАВЧАННЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН ЯК ЗАСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОТРЕБНІСНО-МОТИВАЦІЙНОЇ СФЕРИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

RUS ИЗУЧЕНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН КАК СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОТРЕБНОСТНО-МОТИВАЦИОННОЙ СФЕРЫ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ


Annotations

ENG The article is devoted to the study of teaching psychological and pedagogical disciplines as a means of ensuring the need-motivational sphere of future primary school teachers. It is noted that the formation of the personality of the future primary school teacher requires the creation of fundamentally different approaches to professional training in accordance with the modern requirements. The author analyzes the definition of motivation in psychological and pedagogical sources. Motivation is formed and changed in the course of a student's life and, above all, during their academic activities. In the process of activity, new motives, interests and needs are born, which in turn affect the activity. It is important to study the correlation of motives at different stages of personality development and the degree of individual motivation of each student, which will help the teacher to cultivate intrinsic motivation for learning in all students. Considered the concept of the motivational sphere of personality as a set of stable motives that have a certain hierarchy and express the direction of the personality. Motivational sphere in a broad sense is considered as the basis of the personality, which is attracted by its properties such as orientation, value orientations, attitudes, social expectations, claims, emotions, volitional qualities and other socio-psychological characteristics. It is noted that the motivational sphere of the personality is the center of the personality space, where the axes of properties that characterize it intersect. Therefore, the need-motivational sphere cannot be limited to any of the types of motives that are included in it. Needs, motives, goals, emotions, and interests are constantly changing and entering into new relationships. Therefore, the formation of motivation is a constant complication of the structure of the motivational sphere, the appearance of new, more Mature, sometimes contradictory relationships between them. It is noted that through the individualization of the block of psychological and pedagogical disciplines, which is associated with the implementation of individual works, individual educational and research tasks, writing pedagogical essays, we can purposefully influence the needs and motivational sphere of future primary school teachers.

UKR Статтю присвячено дослідження навчання психолого-педагогічних дисциплін як засобу забезпечення потребнісно-мотиваційної сфери майбутніх учителів початкової школи. Наголошується, що формування особистості майбутнього вчителя початкової школи потребує створення принципово інших підходів у фаховій підготовці відповідно до вимог сьогодення. Автором проаналізовано визначення поняття мотивація у психолого-педагогічних джерелах. Мотивація формується і змінюється в процесі життя студента і, перш за все, під час його навчальної діяльності. У процесі діяльності народжуються нові мотиви, інтереси і потреби, які, у свою чергу впливають на діяльність. Важливо вивчити співвідношення мотивів на різних етапах розвитку особистості і ступінь індивідуальної мотивації кожного студента, що допоможе педагогу виховати внутрішню мотивацію до навчання у всіх студентів. Розглянуто поняття мотиваційної сфери особистості, як сукупності стійких мотивів, що мають певну ієрархію і виражають спрямованість особистості. Мотиваційна сфера в широкому розумінні розглядається як основа особистості, до якого притягуються такі її властивості, як спрямованість, ціннісні орієнтації, настанови, соціальні очікування, домагання, емоції, вольові якості та інші соціально-психологічні характеристики. Зазначено, що мотиваційна сфера особистості - то є центр простору особистості, у якому перетинаються вісі властивостей, які її характеризують. Отже, потребнісно-мотиваційна сфера не може обмежуватись жодним із видів спонукань, які входять до неї. Потреби, мотиви, цілі, емоції, інтереси постійно змінюються та вступають у нові відносини. Тому становлення мотивації - це постійне ускладнення структури мотиваційної сфери, поява нових, більш зрілих, іноді суперечливих відношень між ними. Наголошується на тому, що через індивідуалізацію блока психолого-педагогічних дисциплін, яка пов’язана з виконанням індивідуальних робіт, індивідуальних навчально-дослідних завдань, написанням педагогічних есе, можемо цілеспрямовано впливати на потребнісно-мотиваційну сферу майбутніх учителів початкової школи.

RUS Статья посвящена исследованию изучения психолого-педагогических дисциплин как средства обеспечения потребностно-мотивационной сферы будущих учителей начальной школы. Отмечается, что формирование личности будущего учителя начальной школы требует создания принципиально иных подходов в профессиональной подготовке в соответствии с требованиями сегодняшнего дня. Автором проанализировано определение понятия мотивация в психолого-педагогических источниках. Мотивация формируется и меняется в процессе жизни студента и, прежде всего, во время его учебной деятельности. В процессе деятельности рождаются новые мотивы, интересы и потребности, которые, в свою очередь влияют на деятельность. Важно изучить соотношение мотивов на различных этапах развития личности и степень индивидуальной мотивации каждого студента, это поможет педагогу воспитать внутреннюю мотивацию к обучению у всех студентов. Рассмотрено понятие мотивационной сферы личности как совокупности устойчивых мотивов, имеющих определенную иерархию и выражающих направленность личности. Мотивационная сфера в широком смысле рассматривается как основа личности, к которому притягиваются такие ее свойства, как направленность, ценностные ориентации, установки, социальные ожидания, притязания, эмоции, волевые качества и другие социально-психологические характеристики. Отмечено, что мотивационная сфера личности - это центр пространства личности, в котором пересекаются оси свойств, которые ее характеризуют. Следовательно, потребностно-мотивационная сфера не может ограничиваться ни одним из видов побуждений, которые входят в нее. Потребности, мотивы, цели, эмоции, интересы постоянно изменяются и вступают в новые отношения. Поэтому становление мотивации - это постоянное усложнение структуры мотивационной сферы появление новых, более зрелых, иногда противоречивых отношений между ними. Отмечается, что через индивидуализацию блока психолого-педагогических дисциплин, которая связана с выполнением индивидуальных работ, индивидуальных учебно-исследовательских заданий, написанию педагогических эссе, можем целенаправленно влиять на потребностно-мотивационную сферу будущих учителей начальной школы.


Full article text
10-zagorulka.pdf