Description of the article

Date of publication

29.02.2020


Publisher name

Научен Хронограф


journal name

Хуманитарни Балкански изследвания, № 1(7) 29.02.2020


DOI

10.34671/SCH.HBR.2020.0401.0008


Authors

RUS: Марчук Оксана Александровна-Международный экономико-гуманитарный университете имени академика С. Демьянчука,ENG: Marchuk Oksana Aleksandrovna-Academician Stepan Demianchuk International University of Economics and Humanities,UKR: Марчук Оксана Олександрівна-Міжнародний економіко-гуманітарний університеті імені академіка С. Дем’янчука,


Titles

ENG THE HISTORICAL PERIODISATION OF THE EDUCATION AND UP_BRINGING PROCESS OF CHILDREN AND YOUNG PEOPLE IN THE EDUCATIONAL AND CULTURAL INSTITUTIONS AT THE TERRITORY OF VOLYN AT THE 19th - FIRST HALF OF THE 20th CENTURY

UKR ІСТОРИЧНА ПЕРІОДИЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ В ОСВІТНЬО-КУЛЬТУРНИХ УСТАНОВАХ ВОЛИНІ ХІХ - ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ

RUS ИСТОРИЧЕСКАЯ ПЕРИОДИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-КУЛЬТУРНИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ВОЛЫНИ XIX - ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ ВЕКА


Annotations

ENG The article elaborates the historical periodization of the process of education and upbringing of children and young people in educational and cultural institutions of Volyn in the XIX - the first half of the 20th century and presents the ways of its using in educational institutions of today. It is said that the pedagogical experience of the past contributes to the improvement of educational systems. It is substantiated that the development of historical periodization of the process of education and upbringing of youth in the cultural and educational institutions of Volyn in the XIX - early XX century contributes to the systematization of scientific knowledge about the formation of the school system in Western Ukraine, approves the development of education in the region in the context of the development of the educational system of all Ukraine. It was noted that the problems of periodization of the educational systems of Ukraine were investigated in the scientific works of Y. Bulaka, N. Gupan, V. Kuril, O. Suhomlinskaya. The author has used various methods: the method of periodization; comparative analysis; method of generalization and concretization. On the basis of the analysis of educational policy implemented in the work of cultural and educational societies of Volyn of the XIX - early XX century three main historical stages of education and upbringing of the young generation in the territory of Volin were distinguished: a) 1800-1917 - staying of school under the influence of the Russian government policy ; b) 1917-1921 - the period of nationalization of the Volyn education system; c) 1921-1939 - the implementation of educational reforms under the auspices of the Second Commonwealth of Poland. The process of education and upbringing of young people in the studied periods is analyzed in detail. The studying used archival materials about the activities of educational institutions, religious societies, public organizations. The developed periodization made it possible to state the fact that the process of education and upbringing of young people in the cultural and educational institutions of Volyn in the 19th - beginning of the 20th centuries took place in the conditions when Ukraine was part of the Russian state, the Ukrainian People's Republic, the Ukrainian state and the Second Commonwealth of Poland. It was explained that during this time Ukrainians were raising the younger generation in the national spirit. It is stated that the developed periodization should be used in the analysis of the cultural development of Ukraine in higher and secondary education institutions.

UKR У статті розроблено історичну періодизацію процесу навчання та виховання дітей та молоді в освітньо-культурних установ Волині у ХІХ - першій половині ХХ століття та представлено шляхи її використання в закладах освіти сьогодення. Зазначено, що педагогічний досвід минулого сприяє вдосконаленню освітніх систем. Обґрунтовано, що вироблення історичної періодизації процесу навчання і виховання молоді в культурно-освітніх установах Волині ХІХ - початку ХХ ст. сприяє систематизації наукових знань про становлення системи шкільництва в Західній Україні, утверджує розвиток освіти регіону в контексті розвитку освітньої системи України. Зазначено, що проблеми періодизації освітньої систем України досліджено у наукових працях Я. Булаки, Н. Гупана, В. Курила, О. Сухомлинської. Автором використано різноманітні методи для досягнення мети дослідження: метод періодизації; компаративний аналіз; метод узагальнення та конкретизації. На основі аналізу освітньої політики, що реалізовувалася у роботі культурно-освітніх товариств Волині ХІХ - початку ХХ століття, викремлено три основні історичні етапи навчання та виховання молодого покоління на території Волині: а) 1800-1917 рр. - перебування шкільництва під впливом політики Російського уряду; б) 1917-1921 - період націоналізації волинської системи освіти; в) 1921-1939 рр. - здійснення освітніх реформ під егідою керівництва Другої Речі Посполитої. Детально проаналізовано процес навчання та виховання молоді в досліджувані періоди. У дослідженні використано архівні матеріали про діяльність закладів освіти, релігійних товариств, громадських організацій. Розроблена періодизація дала змогу констатувати той факт, що процес навчання і виховання молоді в культурно-освітніх установах Волині ХІХ - початку ХХ ст. відбувався в умовах, коли Україна входила до складу Російської держави, Української народної республіки, Української держави та Другої Речі Посполитої. Пояснено, що впродовж цього часу, українці виховували молоде покоління в національному дусі. Зазначено, що розроблену періодизацію доречно використовувати при аналізі культурного розвитку України в закладах вищої та середньої освіти.

RUS В статье разработана историческая периодизация процесса обучения и воспитания детей и молодежи в образовательно-культурных учреждений Волыни в XIX - первой половине ХХ века и представлены пути ее использования в учебных заведениях настоящего. Отмечено, что педагогический опыт способствует совершенствованию образовательных систем. Обосновано, что выработка исторической периодизации процесса обучения и воспитания молодежи в культурно-образовательных учреждениях Волыни XIX - начала ХХ в. способствует систематизации научных знаний о становлении системы школ в Западной Украине, утверждает развитие образования региона в контексте развития образовательной системы Украины. Отмечено, что проблемы периодизации образовательной систем Украины исследованы в научных трудах Я. Булак, Н. Гупан, В. Курило, О. Сухомлинской. Автором использованы различные методы для достижения цели исследования: метод периодизации; компаративный анализ; метод обобщения и конкретизации. На основе анализа образовательной политики, реализуемой в работе культурно-просветительских обществ Волыни XIX - начала ХХ века, виокремлено три основные исторические этапы обучения и воспитания молодого поколения на территории Волыни: а) 1800-1917 гг. - пребывание школ под влиянием политики Российского правительства; б) 1917-1921 - период национализации волынской системы образования; в) 1921-1939 гг. -осуществление образовательных реформ под эгидой руководства Второй Речи Посполитой. Подробно проанализирован процесс обучения и воспитания молодежи в исследуемые периоды. В исследовании использованы архивные материалы о деятельности учебных заведений, религиозных обществ, общественных организаций. Разработана периодизация позволила констатировать тот факт, что процесс обучения и воспитания молодежи в культурно-образовательных учреждениях Волыни XIX - начала ХХ в. происходил в условиях, когда Украина входила в состав Российского государства, Украинской народной республики, Украинского государства и Второй Речи Посполитой. Объяснено, что в течение этого времени, украинцы воспитывали молодое поколение в национальном духе. Отмечено, что разработанную периодизацию уместно использовать при анализе культурного развития Украины в учреждениях высшего и среднего образования.


Full article text
07-marchuk.pdf