Description of the article

Date of publication

29.02.2020


Publisher name

Научен Хронограф


journal name

Хуманитарни Балкански изследвания, № 1(7) 29.02.2020


DOI

10.34671/SCH.HBR.2020.0401.0007


Authors

RUS: Левринц Марианна Ивановна-Закарпатский венгерский институт имени Ракоци Ференца,ENG: Levrints (Lőrincz) Marianna Ivanivna-Ferenc Rákóczi II Transcarpathian Hungarian College of Higher Education,UKR: Леврінц Маріанна Іванівна-Закарпатський угорський інститут імені Ракоці Ференца ІІ,


Titles

ENG DEVELOPING FOREIGN LANGUAGE TEACHING COMPETENCE OF PROSPECTIVE TEACHERS IN THE US UNIVERSITIES

UKR РОЗВИТОК МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ В УНІВЕРСИТЕТАХ США

RUS РАЗВИТИЕ МЕТОДИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ИНОСТРАНЫХ ЯЗЫКОВ В УНИВЕРСИТЕТАХ США


Annotations

ENG The present paper explores didactic approaches to developing teaching competence of prospective language teachers at the foreign language methods course in the USA. In the study a number of empirical and theoretical research methods were employed, the main ones being the method of thematic analysis, content analysis and comparison. The study analyzed 25 syllabi of foreign language teaching course and teaching English as a second language. The research focused around several aspects of the syllabi: the purpose of the discipline, the teaching methods, techniques, forms, requirements, and the resulting competencies. It has been found that the methods course is a fundamental component of the curricula of the world languages teacher preparation programs of the American universities, but the course content, didactic approaches, scope, and the number of credit hours differ. Results of the content analysis indicate that the widespread methods of the aforementioned discipline are the analysis and discussion of the required readings (100 %), the development of original teaching materials, lesson plans, thematic modules (88 %), the use of information technologies (84 %), observation of the language teaching process, field experience (72 %), micro teaching (68 %), writing research papers, reviews, assessment of teaching materials (48 %), formulating a personal teaching philosophy (32 %), portfolio (28 %), maintaining reflexive journals (28 %), individual and group project (16 %), attending or participating in academic conferences (14 %), case study and action research (4 % each). An important tendency that transpired in the course of analysis is the discipline’s orientation towards standards implementation including standards of teaching foreign languages and standards of teacher preparation. Finally, performance-based assessment is posited as one of the basic evaluation tools of the methods course.

UKR У статті досліджено дидактичні підходи до формування методичної компетентності майбутніх учителів-філологів у межах курсу методики викладання іноземних мов у США. Дослідження виконувалось із застосуванням низки емпіричних й теоретичних методів, основними серед яких є метод тематичного аналізу, контент-аналізу і порівняння. У дослідженні було проаналізовано зміст 25 навчальних програм з методики викладання іноземних мов та методики викладання англійської мови як другої. Тексти документів вивчались у кількох аспектах: мета дисципліни, навчальні методи, прийоми, форми, вимоги, компетентності, на формування яких спрямовується вивчення дисципліни. З’ясовано, що означена дисципліна посідає ключові позиції у курикулумах програм підготовки вчителів-філологів, однак її змістове наповнення, дидактичні підходи і обсяги відрізняються. Згідно з результатами контент-аналізу популярними методами викладання означеної дисципліни є опрацювання студентами й обговорення фахової літератури (100 %), розроблення оригінальних навчальних матеріалів, планів уроків, тематичних модулів (88 %), застосування інформаційних технологій (84 %), спостереження за процесом навчання іноземної мови, шкільна педагогічна практика (72 %), практика у викладанні, мікровикладання (68 %), написання статей, рецензій на навчальні матеріали (48 %), формулювання особистої філософії викладання (32 %), портфоліо (28 %), ведення рефлексивних журналів (28 %), застосування методу проектів (16 %), відвідування й участь у науково-практичних конференціях (14 %), кейс-метод і дослідження в дії (по 4 %). Важливою тенденцією у формуванні методичної компетентності майбутніх учителів-філологів є орієнтація на виконання вимог стандартів навчання іноземних мов, а також підготовки й професійного розвитку педагогів. Сучасними підходами, які акцентуються під час вивчення методики викладання, є навчання іноземних мов через зміст навчальних дисциплін і шляхом виконання відповідних завдань. Основним підходом моніторингу навчальної успішності здобувачів педагогічної освіти в ході вивчення методики викладання іноземних мов є оцінювання на основі продуктивності.

RUS В статье исследованы дидактические подходы к формированию методической компетентности будущих учителей-филологов в рамках курса методики преподавания иностранных языков в США. Исследование выполнялось с применением ряда эмпирических и теоретических методов, основными из которых являются метод тематического анализа, контент-анализа и сравнения. В исследовании было проанализировано содержание 25 учебных программ по методике преподавания иностранных языков и методики преподавания английского языка как второго. Тексты документов изучались в нескольких аспектах: цель дисциплины, учебные методы, приемы, формы, требования, компетентности, на формирование которых направляется изучения дисциплины. Выяснено, что данная дисциплина занимает ключевые позиции в программах подготовки учителей-филологов, однако ее содержание, дидактические подходы и объемы отличаются. Согласно результатам контент-анализа популярными методами преподавания указанной дисциплины является обсуждение научной литературы (100 %), разработка оригинальных учебных материалов, планов уроков, тематических модулей (88 %), применение информационных технологий (84 %), наблюдение, школьная педагогическая практика (72 %), практика преподавания, микропреподавание (68 %), написание статьи, рецензии на учебные материалы (48 %), формулировка личной философии преподавания (32 %), портфолио (28 %), ведение рефлексивных журналов (28 %), метод проектов (16 %), посещение и участие в научно-практических конференциях (14 %), кейс-метод и исследования в действии (по 4 %). Важной тенденцией в формировании методической компетентности будущих учителей-филологов является ориентация на выполнение требований стандартов обучения иностранным языкам, а также подготовки и профессионального развития педагогов. Современными подходами, которые акцентируются при изучении методики преподавания, является обучение иностранным языкам через содержание учебных дисциплин и путем выполнения соответствующих задач. Основным подходом мониторинга учебной успеваемости соискателей педагогического образования в ходе изучения методики преподавания иностранных языков является оценка на основе производительности.


Full article text
06-levrinz.pdf