Description of the article

Date of publication

29.02.2020


Publisher name

Научен Хронограф


journal name

Хуманитарни Балкански изследвания, № 1(7) 29.02.2020


DOI

10.34671/SCH.HBR.2020.0401.0005


Authors

RUS: Хить Руслана Григорьевна-Дрогобычский государственный педагогический университет имени Ивана Франка,ENG: Khyt Ruslana Grigoryevna-Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University,UKR: Хить Руслана Григорівна-Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка,


Titles

ENG MATHEMATICAL EDUCATION: THE PREREQUISITES FOR ITS DEVELOPMENT AND ORGANIZATION OF THE EDUCATIONAL PROCESS IN HIGHER EDUCATION IN UKRAINE (SECOND HALF OF THE XX CENTURY)

UKR МАТЕМАТИЧНА ОСВІТА: ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ (ДРУГА ПОЛОВИНА XX СТОЛІТТЯ)

RUS МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В УЧРЕЖДЕНИЯХ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ УКРАИНЫ (ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XX ВЕКА)


Annotations

ENG It is impossible to improve the situation of mathematical education in the higher education institutions of Ukraine without a detailed study of the history of mathematics in the second half of the XX century. Equally important are the preconditions for its development in higher education. The peculiarities of mathematical education and science, the mentioned scientists-mathematicians, researchers who were the founders of mathematical thought. The comparative analysis of hours allocated to mathematical disciplines in the system of professional and secondary mathematical knowledge of the specified period and modern education in Ukraine is conducted. A comparative historical analysis of mathematics programs for secondary and higher education was conducted. Also, on the basis of the Slavic State Pedagogical Institute the subjects of mathematics were selected and the number of hours for their study was analyzed. The article summarizes and systematizes the prerequisites for development, as well as the factors that influenced the peculiarities of the formation of mathematical education in Ukraine. On the basis of historical documents and scientific literature, some important historical information on the development of mathematical education in higher education institutions in the second half of the XX century is presented. The basic tendencies which have historically developed in higher education in the specified period and directions of its development and gradual development are analyzed. The development of mathematics took place at a time when higher education pedagogical institutions did not prepare true teachers of their own business, and graduates were those who had mastered the history of the Communist Party of the Soviet Union (CPSU). This was also the case in reducing the number of hours allocated to mathematical subjects. But the end of the 80-s - the beginning of the 90-s was marked by the fact that there were changes in school and high school, and the era of the revival of science began. The need for highly skilled specialists has increased significantly, which has led to an in-depth study of mathematics, and in particular, mathematics as a science. In the article, we have divided the study of mathematics into two parts (primary and secondary), which differ in society and educational outcomes. The path to the development of mathematical education was played by the then-present vision of the situation, from the then socio-political state, as well as the lagging behind the present science through a weak material and technical base.

UKR Удосконалення викладання математики в закладах вищої освіти України неможливе без детального вивчення історії математичної освіти у другій половині XX ст. Не менш важливими є передумови її розвитку у вищій школі. У статті розглянуто особливості математичної освіти і науки, проаналізовано праці вчених-математиків, які були основоположниками математичної думки. Зроблено порівняльний аналіз годин, виділених на математичні дисципліни в системі професійних і середніх навчальних закладів досліджуваного періоду в системі сучасної освіти України. Проведено порівняльний історичний аналіз програм з математики для середніх і вищих навчальних закладів. У дослідженні узагальнено і систематизовано передумови розвитку, а також фактори, що вплинули на особливості становлення математичної освіти в Україні. На основі історичних документів та наукової літератури подані окремі важливі історичні відомості про розвиток математичної освіти у вищих закладах у другій половині XX ст. Проаналізовано базові тенденції, що історично склалися у вищій школі у вказаний період, та напрямки розвитку і поступової розбудови математичної освіти. У радянські часи розвиток математики відбувся в таких умовах, коли педагогічні заклади вищої освіти не готували справжніх професіоналів своєї справи. Випускники, в основному, добре засвоювали історію Комуністичної партії Радянського Союзу та основи марксистсько-ленінської філософії, а не фахові дисципліни. Це також відбилося і в зменшенні кількості годин, виділених на математичні дисципліни. Період незалежності ознаменувався перебудовою у шкільництві та вищій школі, у цей час розпочалася епоха відродження математичної науки. Потреба у висококваліфікованих спеціалістах значно збільшилася, що і призвело до поглибленого вивчення математики, зокрема, математики як науки. Зазначимо, що на розвиток математичної освіти аналізованого періоду значно вплинули суспільно-політичні чинники, а також відставання від світової науки через недостатнє фінансування наукових досліджень та слабку матеріально-технічну базу. У статті ми також поділили вивчення математики на дві частини (первинну і вторинну), які відрізняються затребуваністю суспільства і результатами освіти.

RUS Усовершенствование преподавания математики в заведениях высшего образования Украины невозможно без детального изучения истории математического образования во второй половине XX в. Не менее важными являются предпосылки ее развития в высшей школе. В статье рассмотрены особенности математического образования и науки, проанализированы труды ученых-математиков, которые были основоположниками математической мысли. Сделан сравнительный анализ часов, выделенных на математические дисциплины в системе профессиональных и средних учебных заведений исследуемого периода в системе современного образования Украины. Проведен сравнительный исторический анализ программ из математики для средних и высших учебных заведений. В исследовании обобщенно и систематизировано предпосылки развития, а также факторы, которые повлияли на особенности становления математического образования в Украине. На основе исторических документов и научной литературы поданы отдельные важные исторические сведения о развитии математического образования в высших заведениях во второй половине XX ст. Проанализированы базовые тенденции, которые исторически сложились в высшей школе в указанный период, и направления постепенного развития математического образования. В советские времена развитие математики происходило в таких условиях, когда педагогические заведения высшего образования не готовили настоящих профессионалов своего дела. Выпускники, в основном, хорошо усваивали историю Коммунистической партии Советского Союза и основы марксистско-ленинской философии, а не профессиональные дисциплины. Это также отразилось и в уменьшении количества часов, выделенных на математические дисциплины. Период независимости ознаменовался перестройкой в средней и высшей школе, в это время началась эпоха возрождения математической науки. Потребность в высококвалифицированных специалистах значительно увеличилась, что и привело к углубленному изучению математики, в частности, математики как науки. Отметим, что на развитие математического образования анализируемого периода значительно повлияли общественно-политические факторы, а также отставания от мировой науки через недостаточное финансирование научных исследований и слабую материально-техническую базу. В статье мы также разделили изучение математики на две части (первичную и вторичную), которые отличаются востребованностью общества и результатами образования.


Full article text
04-hit.pdf