Description of the article

Date of publication

29.02.2020


Publisher name

Научен Хронограф


journal name

Хуманитарни Балкански изследвания, № 1(7) 29.02.2020


DOI

10.34671/SCH.HBR.2020.0401.0004


Authors

RUS: Иванова Виктория Викторовна-Мукачевский государственный университет,ENG: Ivanova Victoria Viktorovna-Mukachevo State University,UKR: Іванова Вікторія Вікторівна-Мукачівський державний університет,


Titles

ENG PECULIARITIES OF FUTURE PRESCHOOL TEACHERS TRAINING IN THE HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS IN THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND

UKR ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ СПОЛУЧЕНОГО КОРОЛІВСТВА ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ ТА ПІВНІЧНОЇ ІРЛАНДІЇ

RUS ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА ВЕЛИКОБРИТАНИИ И СЕВЕРНОЙ ИРЛАНДИИ


Annotations

ENG The specificities of the preparation of future pre-school teachers in higher education institutions in the United Kingdom and of Northern Ireland are analyzed for pre-school education in four areas (literacy, mathematics, understanding of the world, art and design). The workload of pre-service teacher training courses at different universities in the UK and Northern Ireland has been characterized and their similar features identified (pre-block blockchain construction; few or no exams, teaching methods, teaching methods for each course, crediting up to a total of 1 credit of approximately 10 hours, use of a virtual learning environment and different: in the number of credits per module (in Mi each module is divided into thirty credits, and at the universities of Swansea, Birmingham City and Nottingham Trent - 20 and 40 credits respectively; in the number of credits envisaged for study for 3 years (at the University of Nottingham Trent - 280 credits; 3600 credits for the entire period of study) in the assessment methods provided in the curriculum (at Swansea and Middlesex Universities, they are numerous, creative and extremely diverse; at the University of Birmingham City more attention is paid to the implementation of scientific work, and at the University of Nottingham Trent at each course the effectiveness of the study is determined by the scientific work). Comparing the curricula modules of pre-university bachelors' training for pre-school specialist training, we also identify the following common features (some modules represent early education curricula, as well as a key step in the first section of the British National Preschool Program; individual pre-service teacher modules education to the learning and development of children through play, others - in particular, with cognitive, social, physical, speech directions early education of preschool children; distinctive features (module introducing students to work in partnership at three universities is provided in one missing; modules whose names are similar and functions performed by students of different higher education institutions in the course of studying the content of the modules differ); distinctive features are also identified for individual universities (at Birmingham City University students can master international programs, at Swansea University well posed digital issues, at Middlesex one module provides a deep mastery of educational issues to change it for the better).

UKR Визначено особливості підготовки майбутніх учителів дошкільної освіти у закладах вищої освіти Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, що аналізуються, до навчання дошкільнят у чотирьох сферах (грамотність, математика, розуміння світу, мистецтво та дизайн). Схарактеризовано навантаження студентів курсу «Підготовка вчителя дошкільної освіти» різних університетів Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії та визначено їхні подібні ознаки (побудова дошкільної освіти за блоково-модульним принципом; мала кількість або й відсутність іспитів, методи навчання, визначення завдань для наукової роботи на кожному курсі, зарахування до загального часу 1 кредиту близько 10 годин, використання віртуального навчального середовища й відмінні: у кількості кредитів на один модуль (у Мідлсекському університеті кожний модуль розбивається на тридцять кредитів, а в університетах Свонсі, Бірмінгем Сіті й Ноттінгем Трент - на 20 і 40 кредитів); у кількості кредитів, передбачених на навчання упродовж 3 років (в університеті Ноттінгем Трент - 280 кредитів, у інших - по 3600 кредитів на весь період навчання); у методах оцінювання, які передбачені в курикулумах (в університетах Свонсі й Мідлсекському вони багаточисельні, творчі і надзвичайно різноманітні; в університеті Бірмінгем Сіті більша увага звертається на виконання наукових робіт, а в університеті Ноттінгем Трент на кожному курсі результативність навчання визначає наукова робота). Порівнюючи модулі курикулумів підготовки бакалаврів дошкільної освіти досліджуваних університетів щодо підготовки фахівців до навчання дошкільнят, нами визначено й такі спільні ознаки (певні модулі представляють навчальні програми ранньої освіти, а також ключовий етап першого розділу Британської Національної програми дошкільної освіти; окремі модулі сприяють підготовці майбутніх учителів дошкільної освіти до навчання і розвитку дітей за допомогою гри; інші - зокрема, з когнітивними, соціальними, фізичними, мовленнєвими напрямами раннього навчання дошкільнят; відмінні ознаки (модуль, що знайомить студентів з роботою в партнерстві у трьох університетах передбачений, в одному відсутній; модулі, назви яких подібні, а функції, які здійснюють студенти різних закладів вищої освіти в процесі вивчення змісту модулів, відрізняються); виокремлено й характерні ознаки для окремих університетів (в університеті Бірмінгем Сіті студенти можуть опановувати міжнародними програмами, в університеті Свонсі добре поставлено питання використання цифрових технологій, в Мідлсекському один модуль передбачає глибоке оволодіння питаннями освіти, щоб її змінити на краще).

RUS Определены особенности подготовки будущих учителей дошкольного образования в учреждениях высшего образования Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, анализируются, к обучению дошкольников в четырех сферах (грамотность, математика, понимание мира, искусство и дизайн). Охарактеризовано нагрузки студентов курса «Подготовка учителя дошкольного образования» различных университетов Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и определены их сходные признаки (построение дошкольного образования по блочно-модульному принципу; малое количество или даже отсутствие экзаменов, методы обучения, определение задач для научной работы на каждом курсе, зачисление к общему времени 1 кредита около 10 часов, использования виртуальной учебной среды и отличные: в количестве кредитов на один модуль (в Мидлсекськом университете каждый модуль разбивается на тридцать кредитов, а в университетах Суонси, Бирмингем Сити и Ноттингем Трент - на 20 и 40 кредитов) в количестве кредитов, предусмотренных на обучение в течение 3 лет (в университете Ноттингем Трент - 280 кредитов, в других - по 3600 кредитов на весь период обучения), в методах оценки, которые предусмотрены в курикулумах (в университетах Суонси и Мидлсекского они многочисленные, творческие и чрезвычайно разнообразны; в университете Бирмингем Сити большее внимание обращается на выполнение научных работ, а в университете Ноттингем Трент на каждом курсе результативность обучения определяет научная работа). Сравнивая модули курикулумов подготовки бакалавров дошкольного образования исследуемых университетов по подготовке специалистов к обучению дошкольников, нами определены и такие общие признаки (определенные модули представляют учебные программы раннего образования, а также ключевой этап первого раздела Британской Национальной программы дошкольного образования, отдельные модули способствуют подготовке будущих учителей дошкольного образования к обучению и развитию детей с помощью игры, другие - в частности, с когнитивными, социальными, физическими, языковыми направлениями раннего обучения дошкольников; отличительные признаки (модуль знакомит студентов с работой в партнерстве в трех университетах предусмотрен, в одном отсутствует; модули, названия которых сходны, а функции, которые осуществляют студенты различных высших учебных заведений в процессе изучения содержания модулей, отличаются) выделены и характерные признаки для отдельных университетов (в университете Бирмингем Сити студенты могут осваивать международными программами, в университете Суонси хорошо поставлен вопрос использования цифровых технологий, в Мидлсекского в дин модуль предполагает глубокое овладение вопросами образования, чтобы ее изменить к лучшему).


Full article text
03-ivanova.pdf