Description of the article

Date of publication

28.05.2020


Publisher name

Научен Хронограф


journal name

Балканско научно обозрение, № 2(8) 28.05.2020


DOI

10.34671/SCH.BSR.2020.0402.0012


Authors

RUS: Димитрова Теофана Валентинова-Пловдивский университет им. Паисия Хилендарского,ENG: Dimitrova Teofana Valentinova-Plovdiv University “Paisii Hilendarski”,BGR: Димитрова Теофана Валентинова-Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”,

RUS: Десев Кирилл Вальков-Пловдивский университет им. Паисия Хилендарского,ENG: Desev Kiril Valkov-Plovdiv University “Paisii Hilendarski”,BGR: Десев Кирил Вълков-Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”,


Titles

ENG MEASUREMENT MODEL OF BRAND LOYALTY WITHIN THE HIGHER EDUCATION SECTOR

BGR МОДЕЛ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ЛОЯЛНОСТТА КЪМ БРАНДА В СИСТЕМАТА НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ

RUS ИЗМЕРЕНИЕ МОДЕЛИ БРЕНДОВОЙ ЛОЯЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ


Annotations

ENG The concept of brand establishment, building and development has been already widely accepted among the world of education and research because of the fierce competition within the higher education system. Following and researching students‘ loyalty towards educational brands are of extremely high importance, because they are able to offer ideas of management decisions concerning the stopping of students leakage and holding them back, also decreasing the percentage of dropouts from higher schools and of course attracting new students who are the consumers of the educational product. This paper reveals some marketing and branding aspects of the educational sector. An own proprietary conceptual model for measuring of student brand loyalty within the higher education system is also presented. It consists of seven operationalizing variables including brand associations, brand information dissemination and sufficiency, perceived quality, student experience, brand trust, student brand engagement and brand satisfaction

BGR Концепцията за разработване, изграждане и развиване на бранда е вече широкоприета в академичните среди, с оглед на задълбочаващата се висококонкурентна среда в системата на висшето образование. Проследяването и изучаването на студентската лоялност към бранда придобиват изключително важно значение, защото те могат да предоставят идеи за управленски решения, свързани със задържането на студентите (противодействия на изтичането им към други висши училища), намаляването на процента на отпадане на обучаемите и привличането на нови студенти - потребители на предлагания образователен продукт. В статията се представят някои аспекти от маркетинга и брандинга в сектора. Предлага се и авторски концептуален модел за измерване на студентската лоялност към бранда в системата на висшето образование, включващ седем операционализиращи променливи - асоциации към бранда, разпространение и достатъчност на информацията за бранда, възприемано качество, студентски опит, доверие в бранда, студентска ангажираност към бранда и удовлетвореност от бранда.

RUS Концепция создания, строительства и развития бренда уже получила широкое признание в мире образования и научных исследований из-за жесткой конкуренции в системе высшего образования. Отслеживание и изучение лояльности студентов к образовательным брендам чрезвычайно важно, потому что они могут предложить идеи управленческих решений, касающихся прекращения утечки студентов и сдерживания их, также уменьшая процент отсева из вузов и, конечно, привлекая новых студенты, которые являются потребителями образовательного продукта. Эта статья раскрывает некоторые аспекты маркетинга и брендинга в сфере образования. Также представлена собственная запатентованная концептуальная модель для измерения лояльности студенческих брендов в системе высшего образования. Он состоит из семи операционных переменных, включая ассоциации брендов, распространение и достаточность информации о бренде, воспринимаемое качество, опыт учащихся, доверие к бренду, вовлеченность студентов в процесс обучения и удовлетворенность брендом


Full article text
12-Dimitrova.pdf