Description of the article

Date of publication

28.05.2020


Publisher name

Научен Хронограф


journal name

Балканско научно обозрение, № 2(8) 28.05.2020


DOI

10.34671/SCH.BSR.2020.0402.0004


Authors

RUS: Клинков Георги Тодоров-Пловдивский университет им„Паисия Хилендарского”,BGR: Клинков Георги Тодоров-Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”,ENG: Klinkov Georgi Todorov-Plovdiv University „Paisii Hilendarski”,


Titles

ENG SCIENCE METRIC INDICATORS IN BULGARIA-METHOD OF INTERPRETATION AND USE

BGR НАУКО МЕТРИЧНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ-НАЧИН НА ТЪЛКУВАНЕ И УПОТРЕБА

RUS НАУКОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ В БОЛГАРИИ - СПОСОБ ИНТЕРПРЕТАЦИИ И УПОТРЕБЛЕНИЯ


Annotations

ENG In the new educational realities in Bulgaria, related to the radical slides changes in SU (secondary school) and university education, it is particularly important the question related to the development of the cadres in these two main educational structures. And if for teachers at individual school degrees there is a system for vocational training and development in the field of higher education, the appraisal and evaluation of the teaching staff has been quite sketchy over the years and not as well understood as the methodology process. The reason lies in the inability to perceive the best of the world practice, reflecting in a dynamic process the development of the scientific potential of each teacher and within the boundaries of the relevant scientific community, faculty or university. The confirmation of this thesis is the manifold and long years of attempts to verify and complement the indicators, which reflect competently and statistically true and consistent the level, to which it has reached in its scientific and applied development every one working in the field of higher education and the structures of BAS. This is particularly relevant in the scientific field of pedagogical sciences, where there are the greatest opportunities for creating and promoting scientific production, aimed directly at students and the learning process in the different slides areas. Thus facilitating the process of effective preparation and education within the boundaries of lifelong development. It is also important that in this way a new, constructive image of the scientific sector, faculty and university is built, and permanent archives of scientific publications are created and used, which present the relevant scientific field in an undeniably best way.

BGR В новите образователни реалности в България, свързани с радикалните предметни промени в СУ(средно училище) и Университетското образование от особена важност е въпроса, свързан с развитието на кадрите в тези две основни образователни структури. И ако за учителите в отделните училищни степени има изградена през годините система за професионално обучение и развитие, то в сферата на висшето образование атестирането и оценката на преподавателските кадри е бил доста схематичен през годините и не така добре осъзнат като методология процес. Причината се крие в неспособността да се възприеме най-доброто от световната практика, което да отрази в един динамичен процес развитието на научния потенциал на всеки един преподавател и то в границите на съответната научна общност, факултет или университет. В потвърждение на тази теза са и многообразните и дълги в годините опити за верификация и допълване на показателите, които да отразяват компетентно и статистически вярно и непротиворечиво нивото, до което е стигнал в своето научно и приложно развитие всеки един работещ в сферата на висшето образование и структурите на БАН. Това е особено актуално в научната област на педагогическите науки , където има най-големи възможности за създаване и популяризиране на научна продукция, насочена директно към студентите и процеса на обучение в отделните предметни области. Като по този начин се улеснява процеса на ефективна подготовка и образование в границите на развитие през целия живот. Важен е и факта, че по този начин се изгражда нов, градивен имидж на научния сектор, факултет и университет. Създават се и се ползват постоянни архиви от научни публикации, които представят съответната научна област по безспорно най-добрия начин.

RUS В новых образовательных реалиях Болгарии, связанных с радикальными изменениями средней школе и университетском образовании, особенно важен вопрос, связанный с развитием кадров в этих двух основных образовательных структурах. И если для учителей с индивидуальными школьными степенями существует система профессионального обучения и развития в области высшего образования, то оценка и оценка преподавательского состава на протяжении многих лет была довольно отрывочной и не так хорошо понятной, как методологический процесс. Причина заключается в неспособности воспринимать лучшие мировые практики, отражающие в динамическом процессе развитие научного потенциала каждого преподавателя и в рамках соответствующего научного сообщества, факультета или университета. Подтверждением этого тезиса являются многочисленные и долгие годы попыток проверить и дополнить показатели, которые компетентно и статистически отражают и соответствуют уровню, до которого он достиг в своем научном и прикладном развитии каждого работающего в области высшего образования и в структурах БАН. Это особенно актуально в научной области педагогических наук, где существуют самые большие возможности для создания и продвижения научной продукции, направленной непосредственно на студентов и процесс обучения в различных предметных областях. Таким образом, облегчается процесс эффективной подготовки и обучения в рамках непрерывного развития. Также важно, чтобы таким образом формировался новый, конструктивный образ научного сектора, факультета и университета, а также создавался и постоянно использовался архив научных публикаций, который, несомненно, представляет самым лучшим образом соответствующую научную область


Full article text
04-Klinkov.pdf