Description of the article

Date of publication

28.05.2020


Publisher name

Научен Хронограф


journal name

Научен вектор на Балканите, № 2(8) 28.05.2020


DOI

10.34671/SCH.SVB.2020.0402.0012


Authors

RUS: Йосифов Траян Павлов-Пловдивский Университет им. П. Хилендарского,ENG: Yosifov Trayan Pavlov-Plovdiv University „Paisii Hilendarski”,BGR: Йосифов Траян Павлов-Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”,


Titles

ENG EUROPEAN FINANCING AND DEVELOPMENT PRACTICES IN THE FIELD OF BIOTECHNOLOGIES

BGR ЕВРОПЕЙСКИ ПРАКТИКИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И РАЗВИТИЕ В ОБЛАСТТА НА БИОТЕХНОЛОГИИТЕ

RUS ЕВРОПЕЙСКАЯ ПРАКТИКА ФИНАНСИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ В ОБЛАСТИ БИОТЕХНОЛОГИИ


Annotations

ENG Europe is a place where biotechnological industries find relatively favorable conditions for development. Despite the leading role played by the world's largest economy - the US, the old continent boasts established traditions, long-standing successful practices and centralized biotechnology policies, and over the last thirty years in terms of of a number of significant scientific developments in various economic fields in the healthcare, agrarian and food industries. They are dynamically emerging business areas of direct or potential importance for the development of European businesses and their competitiveness globally. The purpose of this study is to present some European practices for smart growth in the field of biotechnology. The topic is up-to-date and of considerable practical relevance to the Bulgarian economy, as biodiversity in the country is a natural competitive factor for the dynamic development of R&D, but the combination of a lack of state strategy and limited funding opportunities represent an insurmountable barrier to entrepreneurial initiative in the country.

BGR Европа е мястото, където биотехнологичните производства намират сравнително благоприятни условия за развитие. Въпреки водещата роля, която заема най-голямата световна икономика - тази на САЩ, стария континент може да се похвали с изградени традиции, дългогодишни успешни практики и централизирани политики в сферата на биотехнологиите, а последните повече от тридесет години и по отношение на редица значими научни разработки в различни стопански направления в отраслите на здравеопазването, аграрния сектор, хранителната промишленост. Те са динамично утвърждаващи се бизнес сфери с пряко или потенциално значение за развитието на европейските предприятия и тяхната конкурентоспособност в глобален аспект. Целта на настоящото изследване е да представи някои европейски практики за интелигентен растеж в сферата на биотехнологиите. Темата е актуална и има подчертано практико-приложна значимост за българската икономика, тъй като биоразнообразието в страната представлява естествен конкурентоопределящ фактор за динамично развитие на научноизследователската и развойната дейност (НИРД), но комбинацията от липса на държавна стратегия и ограничените възможности за финансиране представляват непреодолима преграда пред предприемаческата инициатива в страната.

RUS Европа - это место, где биотехнологические отрасли находят относительно благоприятные условия для развития. Несмотря на ведущую роль, которую играет крупнейшая в мире экономика - США, старый континент может похвастаться сложившимися традициями, давними успешными практиками и централизованной политикой в области биотехнологий, а также за последние тридцать лет с точки зрения из ряда значительных научных разработок в различных областях экономики в здравоохранении, аграрной и пищевой промышленности. Это динамично развивающиеся области бизнеса, имеющие прямое или потенциальное значение для развития европейских предприятий и их конкурентоспособности во всем мире. Целью данного исследования является представление некоторых европейских практик для интеллектуального роста в области биотехнологии. Эта тема актуальна и имеет большое практическое значение для болгарской экономики, поскольку биоразнообразие в стране является естественным конкурентным фактором для динамичного развития исследования и разработки, но сочетание отсутствия государственной стратегии и ограниченных возможностей финансирования представляет непреодолимое препятствие для предпринимательской инициативы в стране.


Full article text
12-Yosifov.pdf