Description of the article

Date of publication

28.05.2020


Publisher name

Научен Хронограф


journal name

Научен вектор на Балканите, № 2(8) 28.05.2020


DOI

10.34671/SCH.SVB.2020.0402.0011


Authors

RUS: Терзиева Ралица Гылыбова-Пловдивский университет им. Паисия Хилендарского,ENG: Terzieva Ralitsa Galabova-Plovdiv University „Paisii Hilendarski”,BGR: Терзиева Ралица Гълъбова-Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”,


Titles

ENG TYPES OF COMPETITIVE ADVANTAGES

BGR ВИДОВЕ КОНКУРЕНТНИ ПРЕДИМСТВА

RUS ВИДЫ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ


Annotations

ENG The competitive advantage relates to the characteristics or properties of a product or brand that give the firm superiority over direct competitors. Any superiority to competitors is relative, it is determined by comparison with the best competitors on the market. The relative superiority of a competitor may be the result of various factors. In general, these factors can be divided into three categories according to the nature of the competitive advantage - a competitive advantage based on quality, a competitive advantage based on the cost of product realization and a competitive advantage based on core competences. The demand for a sustainable competitive advantage is at the heart of the strategic process and is one of the main areas of strategic marketing. The company can overtake its competitors on the market only if it manages to distinguish itself from other companies and consolidate this difference to its advantage

BGR Конкурентното предимство е свързано с характеристиките или свойствата на продукт или марка, които дават на фирмата превъзходство пред преките конкуренти. Всяко превъзходство спрямо конкурентите e относително, то се определя в сравнение с най-добрите конкуренти на пазара. Относителното превъзходство на даден конкурент може да бъде резултат от различни фактори. Като цяло тези фактори могат да бъдат разделени на три категории в съответствие с характера на конкурентното предимство - конкурентно предимство, основано на качеството, конкурентно предимство, основано на разходите за реализация на продукта и конкурентно предимство, основано на ключови компетенции. Търсенето на устойчиво конкурентно предимство е в основата на стратегическия процес и е една от основните области на стратегическия маркетинг. Компанията може да изпревари конкурентите си на пазара само, ако успее да се отличи от другите компании и да консолидира тази разлика в своя полза.

RUS Конкурентное преимущество связано с характеристиками или свойствами продукта или бренда, которые дают фирме превосходство над прямыми конкурентами. Любое превосходство перед конкурентами относительно, оно определяется сравнением с лучшими конкурентами на рынке. Относительное превосходство конкурента может быть результатом различных факторов. В целом эти факторы можно разделить на три категории в зависимости от характера конкурентного преимущества - конкурентное преимущество, основанное на качестве, конкурентное преимущество, основанное на стоимости реализации продукта, и конкурентное преимущество, основанное на ключевых компетенциях. Спрос на устойчивое конкурентное преимущество лежит в основе стратегического процесса и является одним из основных направлений стратегического маркетинга. Компания может обогнать своих конкурентов на рынке только в том случае, если ей удастся отличиться от других компаний и закрепить это отличие в свою пользу.


Full article text
11-Terzieva.pdf