Description of the article

Date of publication

28.05.2020


Publisher name

Научен Хронограф


journal name

Хуманитарни Балкански изследвания, № 2(8) 28.05.2020


DOI

10.34671/SCH.HBR.2020.0402.0010


Authors

RUS: Ганчева Ангелина Ганчева-Пловдивский университет им. Паисия Хилендарского,ENG: Gancheva Angelina Gancheva-University of Plovdiv Paisii Hilendarski,BGR: Ганчева Ангелина Ганчева-Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”,


Titles

ENG EDUCATION DURING A GLOBAL PANDEMIC - THE POSITION OF THE UNIVERSITY LECTURES (ON THE EXAMPLE OF UNIVERSITY OF PLOVDIV PAISII HILENDARSKI)

BGR ОБУЧЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА ПАНДЕМИЯ - ПОЗИЦИЯТА НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ (НА ПРИМЕРА НА ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“)

RUS ОБУЧЕНИЕ ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ - ПОЗИЦИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ (НА ПРИМЕРЕ ПЛОВДИВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМ. ПАИСИЯ ХИЛЕНДАРСКОГО)


Annotations

ENG In the beginning of 2020 the world faced one of the most unprecedented situations for the last 100 years. The Covid-19 pandemic has had and is still continuing to have an impact on all human activities worldwide. Without a doubt, in the current situation, an unusual way of working is required. During a crisis, people try to adapt quickly, to find new ways and methods to carry on going forward, while also adhering to the restrictions in place. With the exceptional circumstances announced in Bulgaria on 13.03.2020, and the regulations in place to restrict the spread of the virus, all school activities have been suspended in the entire county. Of course, the educational process is also facing big challenges. This article is the result of a survey held amongst the lecturers in University of Plovdiv Paisii Hilendarski and is aimed at reflecting their opinion on ways of working and the efforts to deal with this unexpected situation, along with their recommendations at this stage. The focus is aimed towards the distance learning (as an only option of continuing with the teaching process, but not as an alternative method of teaching during normal circumstances) and providing this to the students of University of Plovdiv Paisii Hilendarski.

BGR В началото на 2020 г., светът се изправи пред безпрецедентна ситуация за последното столетие. Обявената пандемия във връзка с COVID-19 се отрази и продължава да се отразява съществено във всички сфери на човешките дейности в световен мащаб. Неминуемо, при създалата се ситуация, се налага необичаен начин на работа. В условията на криза хората се опитват бързо да се адаптират, да намерят нови начини и методи, за да продължат напред, съобразявайки се с наложените ограничителни мерки. С обявеното в България извънредно положение от 13.03.2020 г. и издадените редица нормативни актове с цел ограничаване опасността от разпространение, се наложи преустановяване на учебните занятия в цялата страна. Логично, образователният процес също е поставен пред големи предизвикателства. Статията представя резултатите от анкетно проучване, проведено сред преподавателите на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ и има за цел да отрази мнението им за начина на работа и усилията за справяне с неочакваната ситуация, както и техните препоръки на този етап. Фокусът е насочен към дистанционната форма на обучение (като единствен вариант за осъществяване на обучителния процес, а не като опция или алтернатива при нормална обстановка) и осигуряването на такова на студентите, обучаващи се в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“.

RUS В начале 2020 года мир столкнулся с беспрецедентной ситуацией за последнее столетие. Объявленная пандемия в связи с COVID-19 нашла свое отражение и по-прежнему находит существенное отражение во всех областях деятельности человека во всем мире. Неизбежно, в сложившейся ситуации, необходим необычный способ работы. Во время кризиса люди пытаются быстро адаптироваться, найти новые пути и методы для продвижения вперед, принимая во внимание введенные меры жесткой экономии. С чрезвычайного положения, объявленного в Болгарии 13 марта 2020 года, вышли ряд нормативных актов направленные на ограничение опасности от распространения заразы, и возникла необходимость прекратить обучительные занятия по всей стране. Логично, образовательный процесс также был поставлен перед угрозой серьезной проблемы. В статье представлены результаты опроса, проведенного среди преподавателей Пловдивского университета им. Паисия Хилендарского и цель состоит в том, чтобы отразить их мнение о порядке работы и усилия по преодолению неожиданной ситуации, а также их рекомендации на данном этапе. Основное внимание уделяется дистанционной форме обучения (как единственный вариант для реализации учебного процесса, а не как вариант или альтернатива в нормальной обстановке) и предоставлению студентам, обучающимся в Пловдивском университете им. Паисия Хилендарского.


Full article text
08-Gancheva.pdf