Description of the article

Date of publication

29.02.2020


Publisher name

Научен Хронограф


journal name

Балканско научно обозрение, № 1(7) 29.02.2020


DOI

10.34671/SCH.BSR.2020.0401.0022


Authors

RUS: Йосифов Траян Павлов-Пловдивский университет им. П. Хилендарского,ENG: Yosifov Trayan Pavlov-Plovdiv University „Paisii Hilendarski”,BGR: Йосифов Траян Павлов-Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”,


Titles

ENG INTERNATIONAL COMPETITIVENESS THROUGH DEVELOPMENT OF THE INNOVATIVE ENTERPRISE

BGR МЕЖДУНАРОДНА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ ЧРЕЗ РАЗВИТИЕ НА ИНОВАТИВНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

RUS МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ЧЕРЕЗ РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ


Annotations

ENG The technological backwardness of the Bulgarian economy in comparison with the economies of the other EU-28 countries necessitates the need for a complete renovation, but also a qualitatively different approach in terms of strategic planning of processes in business organizations. This is especially important as the entrepreneurial initiative provides opportunities for dynamic development of the national economy. Its leading importance in terms of job creation, income and added value is an indisputable fact. The purpose of this study is to present to the scientific community some leading definitions of the concept of "innovative entrepreneurship" in the context of the key importance of innovation in terms of the international competitiveness of the Bulgarian economy. Improving the overall state of the national economy should be one of the priority tasks for businesses in the country, whose solution goes through well-established corporate development practices. They are based on the imposition of high-quality criteria for management decisions in a highly competitive environment in international markets, in which innovative entrepreneurship plays a key role for a stable long-term market presence.

BGR Технологичното изоставане на българската икономика в сравнение с икономиките на останалите страни от ЕС-28 налага необходимост от цялостно обновяване, но и качествено различен подход по отношение на стратегическото планиране на процесите в бизнес организациите. Това е особено важно, тъй като предприемаческата инициатива осигурява възможности за динамично развитие на националната икономика. Нейното водещо значение по отношение на създаването на заетост, доходи и добавена стойност е безспорен факт. Целта на това изследване е да представи на научната общност някои водещи дефиниции на понятието „иновативно предприемачество“ в контекста на ключовото значение, което имат иновациите по отношение на международната конкурентоспособност на българската икономика. Подобряването на цялостното състояние на местната икономика трябва да бъде една от приоритетните задачи пред бизнеса в страната, чието решаване минава през утвърдени корпоративни практики за развитие. В тяхната основа е налагането на високи критерии за качество на управленските решения в една високо конкурентна среда на международните пазари, на които иновативното предприемачество има ключова роля за стабилното дългосрочно пазарно присъствие.

RUS Технологическая отсталость болгарской экономики по сравнению с экономиками других стран ЕС-28 требует необходимости полного обновления, а также качественно другого подхода в плане стратегического планирования процессов в бизнес-организациях. Это особенно важно, поскольку предпринимательская инициатива предоставляет возможности для динамичного развития национальной экономики. Его ведущее значение с точки зрения создания рабочих мест, доходов и добавленной стоимости является неоспоримым фактом. Цель данного исследования - представить научному сообществу некоторые ведущие определения понятия «инновационное предпринимательство» в контексте ключевой важности инноваций с точки зрения международной конкурентоспособности болгарской экономики. Улучшение общего состояния национальной экономики должно стать одной из приоритетных задач для бизнеса в стране, решение которой проходит через устоявшуюся практику корпоративного развития. Они основаны на введении высоких стандартов качества для управленческих решений в условиях высокой конкуренции на международных рынках, где инновационное предпринимательство играет ключевую роль в стабильном долгосрочном присутствии на рынке


Full article text
22-yosifov.pdf