Description of the article

Date of publication

29.02.2020


Publisher name

Научен Хронограф


journal name

Балканско научно обозрение, № 1(7) 29.02.2020


DOI

10.34671/SCH.BSR.2020.0401.0016


Authors

ENG: Kirilov Kiril Naidenov-Plovdiv University „Paisii Hilendarski”,RUS: Кирилов Кирил Найденов-Пловдивский Университет им. П. Хилендарского,BGR: Кирилов Кирил Найденов-Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”,

RUS: Иванова Евелина Иванова-Софийский университет им. святого Климента Охридского,ENG: Ivanova Evelina Ivanova-Sofia University "St. Kliment Ohridski",BGR: Иванова Евелина Иванова-Софийски университет „Св. Климент Охридски“,

RUS: Параскевова Виктория Цветелинова-Софийский университет им. святого Климента Охридского,ENG: Paraskevova Victoria Tsvetelinova-Sofia University "St. Kliment Ohridski",BGR: Параскевова Виктория Цветелинова-Софийски университет „Св. Климент Охридски“,


Titles

ENG ATTACHMENT STYLES AND SOCIAL MEDIA

BGR СТИЛОВЕ НА ПРИВЪРЗАНОСТ И СОЦИАЛНИ МЕДИИ

RUS СТИЛИ ПРИВЯЗАННОСТИ И СОЦИАЛЬНЫЕ МЕДИА


Annotations

ENG On the one hand current document try to reveal the impact which attachment styles have on social media. On the other hand, it tries to describe the impact of social media activity on the attachment styles. Nowadays this issue is up-to-date because of the increasing number of people who have accounts on popular sites - and because of the changed interaction in general. However, researchers should be cautious about the topic - despite the widespread concern about possible negative effects it turns out (that) social media can bring some benefits for the relationships. We discuss some behaviours which correlate with the attachment styles, specific online activities, related to the issue, the meditating influence of self-esteem, cross-cultural differences in the attachment styles and the extent of congruence between the attachment style offline and on social networks. We conclude with provoking data from neuroscience and give some advices that may be beneficial to the psychologists and users of these sites - considering improvement of interpersonal functioning.

BGR Настоящата разработка се стреми да очертае, от една страна, отражението, което стиловете на привързаност имат в социалните медии, и, от друга, въздействието на активността в социалните медии върху стиловете на привързаност. Проблемът е актуален в съвремието поради нарастващия брой хора, притежаващи акаунт в популярни сайтове - както и поради изместването на голяма част от интеракцията в тези платформи. Необходимо е обаче изследователите да подхождат с повишено внимание към темата, тъй като, противно на масовата загриженост за възможни негативни ефекти, се оказва, че социалните медии могат да допринесат и с някои ползи за отношенията. Дискутират се различните поведения, които корелират с отделните стилове на привързаност, конкретни онлайн активности, свързани с разглеждания въпрос, медииращото влияние на самооценката, междукултурни различия в проявите на стиловете на привързаност, както и степента на съответствие между стила на привързаност в реалността и този в социалните мрежи. Обзорът завършва с някои провокиращи данни от невронауката, както и с препоръки, които биха могли да послужат на консултантите и на потребителите на тези сайтове във връзка с подобряване на междуличностното функциониране.

RUS Целью данной работы состоит в том, чтобы показать, с одной стороны, влияние, которое стили привязанности оказывают на социальные сети, и, с другой стороны, влияние деятельности социальных сетей на стили привязанности. Проблема актуальна из-за растущего числа людей, имеющих учетные записи на популярных сайтах, а также из-за сдвига в большей части взаимодействия на этих платформах. Однако необходимо, чтобы исследователи были более осторожными в этой теме, потому что, несмотря на широко распространенную озабоченность по поводу возможных негативных последствий, оказывается, что социальные сети также могут добавить некоторые преимущества в отношениях. Обсуждены различные модели поведения, которые коррелируют с различными стилями привязанности, конкретные интернет-активности, имеющие отношение к данному вопросу, опосредованное влияние на самооценку личности, межкультурные различия в проявлениях стилей привязанности и степень согласованности между стилем привязанности к реальности и, в то же время - к социальным сетям. Обзор завершается некоторыми провокационными данными из области нейронауки, а также рекомендациями, которые могут быть полезны консультантам и пользователям этих сайтов для улучшения межличностного функционирования.


Full article text
16-kirilov.pdf