Description of the article

Date of publication

29.02.2020


Publisher name

Научен Хронограф


journal name

Балканско научно обозрение, № 1(7) 29.02.2020


DOI

10.34671/SCH.BSR.2020.0401.0006


Authors

RUS: Марчук Оксана Александровна-Международный экономико-гуманитарный университете имени академика С. Демьянчука,ENG: Marchuk Oksana Aleksandrovna-Academician Stepan Demianchuk International University of Economics and Humanities,UKR: Марчук Оксана Олександрівна-Міжнародний економіко-гуманітарний університеті імені академіка С. Дем’янчука,


Titles

ENG THE STUDING OF THE PROBLEM OF EDUCATION AND UP-BRINGING OF CHILDREN AND YOUNG PEOPLE IN SCIENTIFIC THOUGHT AND PERIODIC OF 19th - THE BEGINNING 20th CENTURY

UKR ВИСВІТЛЕННЯ ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ І МОЛОДІ ВОЛИНІ В НАУКОВІЙ ДУМЦІ ТА ПЕРІОДИЦІ ХІХ - ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

RUS ИЗУЧЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ ВОЛЫНИ В НАУЧНОЙ МЫСЛИ И ПЕРЕОДИКЕ XIX - НАЧАЛА ХХ ВЕКА


Annotations

ENG The article shows the education and upbringing of the younger generation given in the scientific works of the late 19th - the beginning of the 20th century and materials of the periodical press. The scientific researches of M. Barsov, P. Batiushkov, M. Teodorovich, A. Muravyov are analyzed. The materials about the educational process in the periodical «Volynski yeparkhialni vidomosti» were reviewed. It was explained that the authors of the that time examined the number of schools in Volyn, the peculiarities of education and upbringing of children in schools of different types. It was explained that the publications of the authors who described the education and upbringing of Volyn youth in the context of the development of the education system of the Russian state have considerable scientific value. It is said that the scientists presented their visions according to the political situation of the region. It is substantiated that the scientific intelligence covered the educational activities of the clergy, prominent public activists and teachers. It was explained that the process of education and upbringing was aimed at forming the scientific outlook, moral and ethical qualities of the individuals. It is determined that the publications about the education and upbringing of children submitted in «Volynski yeparkhialni vidomosti» were written by teachers. There are three thematic groups of the pedagogical materials that have been published in the periodical. The authors of the publications substantiated the necessity of using the classroom teaching system, as it had some considerable advantages. It was found that teachers were encouraged to use cross-curricular links. It was determined that the priority direction of education which was promoted from the pages of «Volynski yeparkhialni vidomosti» was religious. Recommendations on the using of researchings and periodicals about the education and upbringing of children and young people in Volyn province in modern educational establishments have been given in the article.

UKR У статті досліджено висвітлення питання навчання та виховання підростаючого покоління в наукових працях ХІХ-початку ХХ століття та матеріалах періодичної преси. Проаналізовано наукові розвідки М. Барсова, П. Батюшкова, М. Теодоровича, А. Муравьйова. Здійснено огляд матеріалів про освітній процес в періодичному виданні «Волинські єпархіальні відомості». Пояснено, що тогочасні автори дослідили кількість шкіл на Волині, особливості навчання та виховання дітей в школах різних типів. Пояснено, що значну наукову вартість мають публікації авторів, що описали навчання та виховання волинської молоді в контексті розвитку системи освіти Російської держави. Зазначено, що науковці представили свої бачення відповідно до політичного становища краю. Обґрунтовано, що у наукових розвідках висвітлювали просвітницьку діяльність духівництва, відомих громадських активістів, визначних педагогів. Пояснено, що процес навчання та виховання був спрямований на формування наукового світогляду та морально-етичних якостей особистості. Визначено, що публікації про навчання та виховання дітей, що подані до «Волинських єпархіальних відомостей», «Почаївських листків» були написані вчителями, педіатрами та активістами громадських товариств. Виокремлено три тематичні групи педагогічних матеріалів, які були опубліковані в періодичній пресі. Автори публікацій «Волинських єпархіальних відомостей» обґрунтовували необхідність використання класно-урочної системи навчання, оскільки вбачали в ній значні переваги. Встановлено, що вчителям рекомендували використовувати міжпредметні зв’язки. Визначено, що пріоритетними напрямами виховання, які пропагували зі сторінок «Волинських єпархіальних відомостей», було релігійне та морально-етичне. Подано рекомендації щодо використання наукових досліджень та матеріалів періодичної преси про навчання і виховання дітей і молоді у Волинській губернії в сучасних закладах освіти.

RUS В статье исследовано освещение вопросов обучения и воспитания подрастающего поколения в научных трудах конца XIX - начала ХХ века и материалах периодической печати. Проанализированы научные исследования М. Барсова, П. Батюшкова, М. Теодорович, А. Муравьева. Осуществлен обзор материалов об образовательном процессе в периодическом издании «Волынские епархиальные ведомости». Объяснено, что тогдашние авторы исследовали количество школ на Волыни, особенности обучения и воспитания детей в школах различных типов. Объяснено, что особую научную ценность имеют публикации авторов, которые описали обучения и воспитания волынской молодежи в контексте развития системы образования Российского государства. Отмечено, что ученые представили свое видение процессов обучения в соответствии с политическим положением края. Обосновано, что в научных исследованиях освещали просветительскую деятельность духовенства, известных общественных активистов, выдающихся педагогов. Объяснено, что процесс обучения и воспитания был направлен на формирование научного мировоззрения и нравственно-этических качеств личности. Определено, что публикации об обучении и воспитании детей, представлены в «Волынских епархиальных ведомостей», были написаны учителями, педиатрами и активистами общественных объединений. Выделены три тематические группы педагогических материалов, которые были опубликованы в периодической печати. Авторы публикаций «Волынских епархиальных ведомостей» обосновывали необходимость использования классно-урочной системы обучения, поскольку видели в ней значительные преимущества. Установлено, что учителям рекомендовали использовать межпредметные связи. Определено, что приоритетным направлением воспитания, которое пропагандировали на страницах «Волынские епархиальные ведомости», было религиозное. Даны рекомендации по использованию научных исследований и материалов периодической печати об обучении и воспитании детей и молодежи в Волынской губернии в современных учебных заведениях.


Full article text
06-marchuk.pdf