Description of the article

Date of publication

29.02.2020


Publisher name

Научен Хронограф


journal name

Научен вектор на Балканите, № 1(7) 29.02.2020


DOI

10.34671/SCH.SVB.2020.0401.0007


Authors

RUS: Колева Ралица Живкова-Пловдивский университет им. „Паисия Хилендарского“,ENG: Koleva Ralitsa Jivkova-Plovdiv University "Paisii Hilendarski",BGR: Колева Ралица Живкова-Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“,


Titles

ENG COMICS AND FILM PEDAGOGICAL STRATEGIES

BGR КОМИКС И КИНОПЕДАГОГИЧЕСКИ СТРАТЕГИИ

RUS КОМИКС И КИНОПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ


Annotations

ENG The subject of this publication is literary education through visualization with the help of cinema and comics. Relevance is determined by the need to iconize and transmit the most highly concentrated information these days. Iconic signs take on a key role in communication processes. Although the verbal sign system is the most widely used in human practice, we cannot consider it to be absolutely universal and exclusive. Because verbal cues are more difficult to encode and decode due to their high degree of abstractness, it is easier to receive information through images.

BGR Обект на настоящата публикация е литературното обучение, осъществено чрез визуализация с помощта на киното и комикса. Актуалността се определя от необходимостта за иконизиране и предаване на максимално концентрирана информация в наши дни. Иконичните знаци придобиват ключова роля в комуникативните процеси. Въпреки че вербалната знакова система е най-широко употребявана в човешката практика, в никакъв случай не можем да смятаме, че тя е абсолютно универсална и изключителна. Тъй като вербалните знаци са по-трудни за кодиране и декодиране поради високата степен на абстрактност, по-лесно е дадена информация да се възприеме чрез образи.

RUS Предметом данной публикации является литературное образование посредством визуализации с помощью кино и комиксов. Актуальность определяется необходимостью визуализации и передачи наиболее концентрированной информации. Визуализация имеет очень важное место в сфере коммуникативных процессов. Хотя вербальная информация является основной в процессе комуникаций между людьми, при этом она не всегда является универсальной по своему характеру. Так как вербальная информация является достаточно сложной для ее кодирования и декотирования. Все это обусловлено високой степенью абстрактности вербальной информации. Поэтому информация воспринимается легче воспринимается путем визуализации образов.


Full article text
07-koleva.pdf