Description of the article

Date of publication

29.02.2020


Publisher name

Научен Хронограф


journal name

Научен вектор на Балканите, № 1(7) 29.02.2020


DOI

10.34671/SCH.SVB.2020.0401.0006


Authors

RUS: Иванова Виктория Викторовна-Мукачевский государственный университет,ENG: Ivanova Victoria Viktorovna-Mukachevo State University,UKR: Іванова Вікторія Вікторівна-Мукачівський державний університет,


Titles

ENG FORMATION OF RESEARCH COMPETENCE IN FUTURE PRESCHOOL EDUCATION OF THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND

UKR ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ СПОЛУЧЕНОГО КОРОЛІВСТВА ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ ТА ПІВНІЧНОЇ ІРЛАНДІЇ

RUS ФОРМИРОВАНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ У БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА ВЕЛИКОБРИТАНИИ И СЕВЕРНОЙ ИРЛАНДИИ


Annotations

ENG Ukraine is heading to the European scientific community, so it is relevant to study the experience of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. Curriculum curricula of universities (Birmingham City, Middlesex, Nottingham, Swansea University) are analyzed and it is proved that one of the important features of British universities, which prepare specialists for preschool education, is to develop the research competence of the future students, professional tasks based on scientific knowledge. The purpose of the article is to analyze the curriculum curricula of the universities of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and to highlight the specificities of British universities where pre-service specialists are trained. Considering the role of curriculum content in the welfare of preschoolers, we note that the British National Preschool Education Program defines the requirements for the protection and well-being of preschoolers, and in the curricula of pre-baccalaureate baccalaureate studies, the students are taught modules that teach students children, legislation to support them, protection issues, the welfare of children, the impact of a supportive environment on children's learning; are aware of the role of early childhood professionals in the protection of children, their responsibilities for safety in care, upbringing and training. We believe that it is very important that students consider special educational needs and disabilities in modules, as future professionals of pre-school education will need this in the process of fulfilling their professional responsibilities in the workplace. However, it should be noted that not all universities meet the requirements of the national preschool education program for the protection of preschoolers. Based on the analysis of the content of the curriculum for the preparation of bachelors of pre-school education at the universities of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, we can conclude that the specific content of modules with a research orientation contributes to the formation of research competence, the solution of professional tasks, based on scientific knowledge and scientific knowledge, about teacher-teacher training that we consider to be one of the progressive ideas of pre-school teacher training that needs to be implemented in the process conducting educational reforms or the educational process of the Ukrainian higher education institution.

UKR Україна прямує в європейське наукове співтовариство, тому актуальним є вивчення досвіду Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії. Проаналізовано навчальні програми курикулумів університетів (Бірмінгем Сіті, Мідлсекський, Нотінгемський, університет Свонсі) і доведено, що однією з вагомих особливостей британських університетів, у яких готують фахівців дошкільної освіти, є формування дослідницької компетентності майбутнього педагога, в процесі чого студенти вчаться розв’язувати свої професійні завдання на основі наукових знань. Мета статті: аналіз навчальних програм курикулумів університетів Сполученого Королівства Великої Британії Та Північної Ірландії і виокремлення особливостей британських університетів, у яких готують фахівців дошкільної освіти. Розглянувши роль змісту курикулумів у забезпеченні добробуту дошкільнят, зазначаємо, що в Британській національній програмі дошкільної освіти визначено вимоги до захисту та добробуту дошкільнят, а в курикулумах підготовки бакалаврів дошкільної освіти досліджуваних закладах вищої освіти передбачено модулі, при вивченні яких студенти вивчають теорії раннього розвитку, права дітей, законодавство для їх підтримки, питання захисту, добробуту малят, вплив сприятливого середовища на навчання дитини; усвідомлюють роль фахівців раннього віку в захисті дітей, їх обов’язки для забезпечення безпеки в процесі догляду, виховання і навчання. Ми вважаємо дуже важливим те, що в модулях студенти розглядають питання про особливі освітні потреби, інвалідність, адже це майбутнім фахівцям дошкільної освіти знадобиться в процесі виконання професійних обов’язків на робочому місці. Але слід зазначити, що не в усіх університетах виконуються однаково визначені національною програмою дошкільної освіти вимоги до захисту дошкільників. На основі аналізу змісту курикулумів підготовки бакалаврів дошкільної освіти університетів Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії можна зробити висновки про особливу побудову змісту модулів із дослідницькою спрямованістю, що сприяє формуванню дослідницької компетентності, розв’язання професійних завдань на основі наукових знань, дослідницьких умінь, а отже, про підготовку вчителя-дослідника, що ми вважаємо як однією з прогресивних ідей підготовки вчителя-дошкільника, яку необхідно впроваджувати в процесі проведення освітніх реформ або освітній процес вищої школи України.

RUS Украина стремится в европейское научное сообщество, поэтому актуальным является изучение опыта Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. Проанализированы учебные программы курикулум университетов (Бирмингем Сити, Мидлсекского, Ноттингемского, университет Суонси) и доказано, что одной из весомых особенностей британских университетов, в которых готовят специалистов дошкольного образования, является формирование исследовательской компетентности будущ о педагога, в процессе ч о студенты учатся решать свои профессиональные задачи на основе научных знаний. Цель статьи: анализ учебных программ курикулум университетов Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и выделение особенностей британских университетов, в которых готовят специалистов дошкольного образования. Рассмотрев роль содержания курикулум в обеспечении благосостояния дошкольников, отмечаем, что в Британской национальной программе дошкольного образования определены требования к защите и благополучия дошкольников, а в курикулум подготовки бакалавров дошкольного образования исследуемых учреждениях высш о образования предусмотрено модули, при изучении которых студенты изучают теории ранн о развития, права детей, законодательство для их поддержки, вопросы защиты, благополучия малышей, влияние благоприятной среды для обучения ребенка; осознают роль специалистов ранн о возраста в защите детей, их обязанности по обеспечению безопасности в процессе ухода, воспитания и обучения. Мы считаем, что очень важно, что в модулях студенты рассматривают вопрос об особых образовательные потребности, инвалидность, ведь это будущим специалистам дошкольного образования понадобится в процессе выполнения профессиональных обязанностей на рабочем месте. Но следует отметить, что не во всех университетах выполняются одинаково определены национальной программой дошкольного образования требования к защите дошкольников. На основе анализа содержания куррикулум подготовки бакалавров дошкольного образования университетов Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии можно сделать выводы об особом построение содержания модулей с исследовательской направленностью, способствует формированию исследовательской компетентности, решение профессиональных задач на основе научных знаний, исследовательских умений, а следовательно о подготовке учителя-исследователя, мы считаем как одной из прогрессивных идей подготовки учителя-дошкольника, которую необходимо внедрять в процессе проведение образовательных реформ или образовательный процесс высшей школы Украины.


Full article text
06-ivanova.pdf