Description of the article

Date of publication

29.02.2020


Publisher name

Научен Хронограф


journal name

Научен вектор на Балканите, № 1(7) 29.02.2020


DOI

10.34671/SCH.SVB.2020.0401.0005


Authors

RUS: Гречаник Наталья Игоревна-Глуховский национальный педагогический университет имени Александра Довженко,ENG: Hrechanyk Nataliia Igorovna-Oleksandr Dovzhenko Hlukhiv National Pedagogical University,UKR: Гречаник Наталія Ігорівна-Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка,


Titles

ENG MODEL OF PRACTICAL PURPOSE TRAINING OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS-TO-BE TO GET THEM READY TO USE CULTURAL COMPETENCE IN THEIR PROFESSIONAL ACTIVITIES

UKR МОДЕЛЬ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ КУЛЬТУРОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

RUS МОДЕЛЬ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ К РЕАЛИЗАЦИИ КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ


Annotations

ENG The purpose of this study is to test the effectiveness of the model of practical purpose training of primary school teachers-to-be to get them ready to use cultural competence in their professional activities, and the was to study the impact of the model on such structural components of the above competence, in accordance with the Pedagogical Constitution of Europe, which are as follows: socio-cultural mobility, leadership, empathy, intercultural tolerance and socio-cultural awareness, which were decided to be variables within the flow of the experimental model testing. Diagnostic tests and checklists were used to collect statistics, namely: Fan and Mak's Social Self-efficacy Scale; Situational scale of social avoidance; Interpersonal skills checklists; The Basic Empathy Scale in Adults; Cultural Competence Self-Assessment Checklist; Express leadership test; diagnostics of the level of formation of intercultural tolerance, intended to assess the levels of formation of these components at the pre-experimental and post-experimental stages. The Chi-Square statistical method and STATA Software were used to analyze the quantitative data that were summarized, converted into percentages and calculated. A training sessions-based model is capable to enhance students' sociocultural knowledge, their sociocultural mobility and leadership skills, improving their ability to manage their empathy and intercultural tolerance is effective, as it aims to build cultural competence as a specific model of adaptive behaviour, applied by future primary school teachers in their professional activities. This study deepens the study of the theory and methodology of forming cultural competence and the development of tools for assessing the formation of the cultural competence. The prospects for further research in this area can be seen in the substantiation of pedagogical conditions for the implementation of the methodological system of formation of cultural competence of future primary school teachers in the process of vocational training.

UKR Ціллю даного дослідження визначено експериментальну перевірку ефективності розробленої нами моделі практичної підготовки майбутніх учителів початкової школи до реалізації культурологічної компетентності в професійній діяльності, а завданням дослідження - вивчення впливу зазначеної моделі на такі структурні складові зазначеної компетенції, відповідно до Педагогічної конституції Європи, як: соціокультурна мобільність (socio-cultural mobility), лідерство (leadership), емпатія (empathy), міжкультурна толерантність (tolerance) і соціокультурна поінформованість (awareness), і які є досліджуваними варіативними в рамках експериментальної апробації моделі. Для збору статистичних даних використовувалися діагностичні тести та чек-листи, а саме: «Шкала соціальної самоефективності Фена та Мака»; «Ситуаційна шкала соціального уникнення»; чек-листи «Міжособистісних навичок»; «Базова шкала діагностики емпатії у дорослих»; чек-лист самооцінки культурологічної компетентності; експрес-тест самооцінки лідерства; діагностика рівня сформованості міжкультурної толерантності, які мали на меті оцінити рівні сформованості зазначених складових на до-експериментальному та після-експериментальному етапах. Для аналізу кількісних даних, які були зведені у таблицю, переведені у відсотки й обраховані був застосований статистичний метод Chi-Square та програмне забезпечення STATA Software. Модель, яка базується на тренінгах, й метою яких є розширення соціокультурних знань студентів, їх вмінь соціокультурної мобільності й лідерства, покращення їх здатностей керування власною емпатією та міжкультурною толерантністю є ефективною, оскільки спрямована на формування культурологічної компетентності як певної моделі адаптивної поведінки, яка пізніше буде застосована майбутніми вчителями початкової школи у їх професійній діяльності. Дане дослідження поглиблює вивчення теорії й методології формування культурологічної компетентності й розробку інструментів оцінювання сформованості зазначеної компетенції. Перспективи подальших досліджень цього напряму вбачаємо у обґрунтуванні педагогічних умов впровадження методичної системи формування культурологічної компетентності майбутніх учителів початкової школи в професійній підготовці.

RUS Целью данного исследования определено экспериментальную проверку эффективности разработанной нами модели практической подготовки будущих учителей начальной школы к реализации культурологической компетентности в профессиональной деятельности, а задачей исследования - изучение влияния указанной модели на следующие структурные составляющие указанной компетенции, в соответствии с Педагогической конституции Европы, как: социокультурная мобильность (socio-cultural mobility), лидерство (leadership), эмпатия (empathy), межкультурная толерантность (tolerance) и социокультурная поинформование (awareness), и которые исследуемыми вариативными в рамках экспериментальной апробации модели. Для сбора статистических данных использовались диагностические тесты и чек-листы, а именно: «Шкала социальной самоэффективности Фэна и Мака»; «Ситуационная шкала социального избегания»; чек-листы «Межличностных навыков»; «Базовая шкала диагностики эмпатии у взрослых»; чек-лист самооценки культурологической компетентности; экспресс-тест самооценки лидерства; диагностика уровня сформированности межкультурной толерантности, которые должны были оценить уровни сформированности указанных составляющих на к-экспериментальном и после-экспериментальном этапах. Для анализа количественных данных, которые были возведены в таблицу, переведены в проценты и просчитанные был применен статистический метод Chi-Square и программное обеспечение STATA Software. Модель, основанная на тренингах, и целью которых является расширение социокультурных знаний студентов, их умений социокультурной мобильности и лидерства, улучшение их способностей управления собственной эмпатией и межкультурной толерантности является эффективной, поскольку направлена на формирование культурологической компетентности определенной модели адаптивного поведения, которая позже будет применена будущими учителями начальной школы в их профессиональной деятельности. Данное исследование углубляет изучение теории и методологии формирования культурологической компетентности и разработку инструментов оценивания сформированности указанной компетенции. Перспективы дальнейших исследований этого направления видим в обосновании педагогических условий внедрения методической системы формирования культурологической компетентности будущих учителей начальной школы в профессиональной подготовке.


Full article text
05-grechanik.pdf