Description of the article

Date of publication

29.02.2020


Publisher name

Научен Хронограф


journal name

Научен вектор на Балканите, № 1(7) 29.02.2020


DOI

10.34671/SCH.SVB.2020.0401.0003


Authors

RUS: Галацин Екатерина Александровна-Национальный технический университет Украины Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского,ENG: Halatsyn Kateryna Oleksandrovna-National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»,UKR: Галацин Катерина Олександрівна-Національний технічний університет України, «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»,

RUS: Фещук Алла Михайловна-Национальный технический университет Украины Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского,ENG: Feshchuk Alla Mykhaylovna-National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»,UKR: Фещук Алла Михайлівна-Національний технічний університет України, «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»,


Titles

ENG TYPES OF UNSUPERVISED TRAINING OF TECHNICAL SPECIALITIES STUDENTS IN ENGLISH LANGUAGE CLASSES

UKR ВИДИ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ НА ЗАНЯТТЯХ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

RUS ВИДЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ НА ЗАНЯТИЯХ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ


Annotations

ENG In the article the analysis of various types of unsupervised training in English language classes for students of technical specialities is carried out. The urgency of the problem is due to the need a person capable to perform successful, productive and effective professional activities using English-language professional vocabulary, as for specialists in the technical sphere English language knowledge is important both for learning and for further career development. The purpose of the article is to characterize the types of unsupervised training for students of technical specialities in English. In the process of scientific search methods of analysis, synthesis, generalization, systematization, conclusions, observation are used. Based on the analysis of the scientists’ views, unsupervised training in English for students of technical specialities is considered as a purposefully organized unsupervised training classroom and extracurricular system of individual or group tasks aimed at developing professional English-language competence and personal subjectivity in future engineers. The purpose of unsupervised training of future engineers in English language is to optimize the process of foreign language training; to update and intensify the search for new knowledge; to define the creative nature of the educational process; to improve the quality of learning the basic key English-language competences by future specialists of the technical sphere. Developed and proposed assignments for classroom and extracurricular independent work in the training course «English for Professional Purposes» for 4th year students in specialty «133 Industrial Engineering». The types of exercises are classified and developed, which are useful for the unsupervised training of future engineers in mastering competence in auditing.

UKR У статті здійснено аналіз різних видів самостійної роботи з англійської мови для студентів технічних спеціальностей. Актуальність проблеми обумовлена необхідністю формування особистості здатної до виконання успішної, продуктивної та ефективної професійної діяльності з використанням англомовної професійної лексики, оскільки для фахівців технічної сфери володіння англійською мовою важливе як для навчання, так і для подальшого кар’єрного зростання. Метою статті є характеристика видів самостійної роботи студентів технічних спеціальностей з англійської мови. У процесі наукового пошуку використано методи аналізу, синтезу, узагальнення, систематизації, умовисновки, спостереження. На основі аналізу поглядів вчених та власного досвіду роботи, самостійну роботу з англійської мови для студентів технічних спеціальностей розглянуто як цілеспрямовано організовану самостійну аудиторну та позааудиторну систему індивідуальних чи групових завдань, спрямованих на формування в майбутніх інженерів професійної англомовної компетентності та особистісної суб’єктності. Метою самостійної роботи майбутніх інженерів з англійської мови визначено оптимізацію процесу навчання іноземній мові; актуалізацію та активізацію пошуку нових знань; творчий характер освітнього процесу; підвищення якості засвоєння основних ключових англомовних компетенцій майбутніми фахівцями технічної сфери. Розроблено та запропоновано завдання аудиторної та позааудиторної самостійної роботи в процесі вивчення курсу «Англійська мова професійного спрямування» для студентів 4 курсу спеціальності «133 Галузеве машинобудування». Класифіковано й розроблено види вправ, які доцільно використовувати для самостійної роботи майбутніх інженерів в оволодінні компетентністю в аудіюванні (вправи на розвиток ймовірного прогнозування, сприйняття мовленнєвого потоку, розвиток механізму осмислення, розвиток аудитивної пам’яті, встановлення логіки смислового повідомлення). Визначено форми самостійної роботи (індивідуальна, парна, в малих групах, групова), які спрямовані на підвищення ефективності пізнавальної діяльності студентів завдяки самоконтролю і взаємному контролю.

RUS В статье проведен анализ различных видов самостоятельной работы по английскому языку для студентов технических специальностей. Актуальность проблемы обусловлена необходимостью формирования личности способной к выполнению успешной, продуктивной и эффективной профессиональной деятельности с использованием англоязычной профессиональной лексики, поскольку для специалистов технической сферы владение английским языком важно как для обучения, так и для дальнейшего карьерного роста. Целью статьи является характеристика видов самостоятельной работы студентов технических специальностей по английскому языку. В процессе научного поиска использованы методы анализа, синтеза, обобщения, систематизации, умозаключения, наблюдения. На основе анализа взглядов ученых и собственного опыта работы, самостоятельную работу по английскому языку для студентов технических специальностей рассмотрено как целенаправленно организованную самостоятельную аудиторную и внеаудиторную систему индивидуальных или групповых заданий, направленных на формирование у будущих инженеров профессиональной англоязычной компетентности и личностной субъектности. Целью самостоятельной работы будущих инженеров по английскому языку определено оптимизацию процесса обучения иностранному языку; актуализацию и активизации поиска новых знаний; творческий характер образовательного процесса; повышение качества усвоения основных ключевых англоязычных компетенций будущими специалистами технической сферы. Разработаны и предложены задания аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы в процессе изучения курса «Английский язык профессионального направления» для студентов 4 курса специальности «133 Отраслевое Машиностроение». Классифицированы и разработаны виды упражнений, которые целесообразно использовать для самостоятельной работы будущих инженеров в овладении компетентностью в аудировании (упражнения на развитие вероятного прогнозирования, восприятие речевого потока, развитие механизма осмысления, развитие аудитивной памяти, установление логики смыслового сообщения). Определены формы самостоятельной работы (индивидуальная, парная, в малых группах, групповая), направленные на повышение эффективности познавательной деятельности студентов благодаря самоконтролю и взаимному контролю.


Full article text
03-galazin.pdf