Description of the article

Date of publication

29.02.2020


Publisher name

Научен Хронограф


journal name

Научен вектор на Балканите, № 1(7) 29.02.2020


DOI

10.34671/SCH.SVB.2020.0401.0018


Authors

RUS: Мустафаев Заур Телман оглу-Бакинский государственный университет,ENG: Mustafayev Zaur Telman-Baku State University,AZE: Mustafayev Zaur Telman oğlu-Bakı Dövlət Universiteti,


Titles

ENG PHENOMENON OF NAGUIB PASHA MAHFOUZ

AZE NƏCİB MƏHFUZ FENOMENİ

RUS ФЕНОМЕН НАГИБА МАХФУЗА


Annotations

ENG This article discusses the characteristic features of the work of the Arab writer Naguib Mahfouz, whose creative quest coincided with a change in many social values and stereotypes. This is a process of total alienation, a review of many issues of social development in the context of interdependence and the unity of the world. The creativity of Mahfouz, thanks to the fact that he captured several eras through his life and work - these are the consequences of two world wars, the collapse of the colonial system, and growing globalization - are multifaceted and encompasses many genres of artistic creation. The nature of his work allows us to talk about several stages of his creative life, and the author spoke mainly from the standpoint of historicism and realism. The talent of the writer allowed him to subtly capture the needs of the era, to be realized in such genres and forms as a novel, novel, essay, and story. The success of the works contributed to the popularity of the writer, who received the Nobel Prize in literature in 1988. The article gives a brief overview of the main areas of research around the writer's work, indicates the main works analyzed by Azerbaijani researchers. Parallels are drawn between the ideological content of the work of Mahfouz and other writers, his contemporaries. The main directions of the influence of the literary heritage on modern literary processes are noted.

AZE Bu yazıda yaradıcı axtarışları bir çox sosial dəyərlərin və stereotiplərin dəyişməsi ilə üst-üstə düşən ərəb yazıçısı Nəcib Məhfuzun xarakterik xüsusiyyətləri müzakirə olunur. Müəllif özgələşmə, qarşılıqlı asılılıq və dünyanın bütövlüyü kontekstində sosial inkişafın bir çox məsələsinin nəzərdən keçirərək öz fikir və ideallarını çoxsaylı əsərlərində ifadə etmişdir. Məhfuzun yaradıcılığı və həyat fəaliyyəti bir neçə mərhələni əhatə edir, yəni iki dünya müharibəsinin, müstəmləkə sisteminin dağılması və qloballaşmanın fəsadları. Bunlar isə çoxşaxəli olmaqla və bədii yaradıcılığın bir çox janrını əhatə edir. Əsərlərini janrları və ifadə formaları onun yaradıcı həyatın bir neçə mərhələsi haqqında danışmağa imkan verir. Müəllif əsasən tarixilik və realizm nöqteyi-nəzərindən həll etdiyi məsələlərə yanaşmışdır. Yazıçının istedadı ona dövrün ehtiyaclarını incə şəkildə mənimsəməyə, bunun roman, roman, esse, hekayə kimi janr və formalarda reallaşmasına imkan verdi. Əsərlərin uğuru 1988-ci ildə ədəbiyyat üzrə Nobel mükafatı almış yazıçının populyarlaşmasına kömək etdi. Məqalədə yazıçı yaradıcılığı ətrafında aparılan tədqiqatların əsas istiqamətləri barədə qısa məlumat verilir, Azərbaycan tədqiqatçılarının təhlil etdiyi problemlərdən bəhs olunur. Məhfuz və digər yazıçıların yaradıcılığı ilə, müasirlərinin əsərlərinin ideya məzmunu arasında parallel müqayisələr aparılır. Yazıçının ədəbi irsin müasir ədəbi proseslərə təsirinin əsas istiqamətləri qeyd edilmişdir.

RUS В данной статье рассмотрены характерные особенности творчества арабского писателя Нагиба Махфуза, чьи творческие искания совпали с изменением многих социальных ценностей и стереотипов. Это процесс тотального отчуждения, пересмотр многих вопросов общественного развития в условиях взаимозависимости и единства мира. Творчество Махфуза, благодаря тому, что он своей жизнью и деятельностью захватил несколько эпох - это последствия двух мировых войн, распад колониальной системы, растущая глобализация - многогранно и охватывает многие жанры художественного творчества. Характер его творчества позволяет говорить о нескольких этапах творческой жизни, причем автор выступал в основном с позиций историзма и реализма. Талант писателя позволил ему тонко улавливать потребности эпохи, реализоваться в таких жанрах и формах, как роман, повесть, эссе, рассказ. Успех произведений способствовал популярности писателя, получившего в 1988 году Нобелевскую премию в области литературы. В статье дан краткий обзор основных направлений исследований вокруг творчества писателя, указаны основные произведения, анализированные азербайджанскими исследователями. Проведены параллели между идейным содержанием творчества Махфуза и других писателей, его современников. Отмечены основные направления влияния писательского наследия на современные литературные процессы.


Full article text
18-mustafaev.pdf