Description of the article

Date of publication

29.02.2020


Publisher name

Научен Хронограф


journal name

Научен вектор на Балканите, № 1(7) 29.02.2020


DOI

10.34671/SCH.SVB.2020.0401.0014


Authors

RUS: Бабаева Севиндж Октай-Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности,ENG: Babaeva Sevinj Oktay-Azerbaijan State University of Oil and Industry,AZE: Babayeva Sevinc Oqtay qızı-Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti,


Titles

ENG WAYS TO IMPROVE TEACHING RUSSIAN IN A SECONDARY SCHOOL

AZE ORTA MƏKTƏBDƏ RUS DİLİNİN TƏDRİSİNİN TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ YOLLARI

RUS ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ


Annotations

ENG Education reform in recent years has yielded positive results. Today, in many different forms of education, renewal and rebirth are felt. Changes, especially in secondary schools, have contributed to the development of education, improving its quality and allowed our teachers to be more creative in their work and demonstrate high professionalism. The first center after the family that forms and educates the person is the school and pedagogical environment. An independent taste, personal beliefs, a sincere civic position, the desire for social growth, the constant search for new things and, in a word, the solution to all personality problems depends on the school and the educational system. Education reform is one of the directions of state and educational policy. Work with the public should also be an integral part of the school and teacher. The introduction of subject curricula in our republic is of interest to parents. Collaboration with the school and the teacher will help them realize their dreams. This article discusses the results of a survey among high school students about the quality of teaching the Russian language.

AZE Son illər təhsil sahəsində apararılan islahatlar müsbət nəticələrini biruzə verməkdədir. Bu gün təhsilin ən müxtəlif pillərində yeniləşmə, canlanma hiss olunur. Xüsusilə də orta məktəblərdə aparılan dəyişiliklər təhsilin inkişafına, onun keyfiyyətinin yüksəlməsinə səbəb olmaqla yanaşı müəllimlərimizin öz işlərinə daha yaradıcı çəkildə yanaşmasına, yüksək peşəkarlıq nümayiş etdirməsinə imkan yaradıb. İnsanı yetişdirən, formalaşdıran ilk ocaq ailədən sonra məktəb və pedaqoji mühitdir. Müstəqil zövq, fərdi əqidə, əsl vətəndaşlıq səmimiyyəti, mühitlə qaynayıb-qarışmaq, daimi axtarışda olmaq meyli, marağı, bir sözlə bütöv şəxsiyyət probleminin həlli məhz məktəbdən, tədris sistemindən asılıdır. Tədris islahatı dövlətin, təhsil siyasətinin bir istiqamətidir. Cəmiyyətin maarrıflənməsi məsələsi də məktəbin və müəllimin fəaliyyətinin tərkib hissəsi və icra edəcəyi vacib işlərdən biri olmalıdır. Respublikasımızda fənn kurikulumlarının təqbiqi valideynlər üçün maraqlıdır. Məktəb və müəllimlə əməkdaşlıq onlara arzularını gerçəkləşdirməkdə yardım etmiş olur. Təhsilin tələblərindən ən mühümü cəmiyyət üçün vətəndaş yetişdirməkdir. Bu baxımdan cəmiyyətin tələblərinə cavab verə biləcək vətəndaşın təkcə təhsili deyil, həm də düzgün tərbiyəsi müəllimin ən mühüm vəzifələrindən, məsuliyyətli işinin bir hissəsidir. Rus dilinin tərdisi də burada xüsusilə əhəmiyyətlidir. Məqalədə şagirdlər arasında keçirilmiş sorğunun nəticələri gətirilimişdir.

RUS Реформа образования в последние годы дает положительные результаты. Сегодня во многих различных формах образования ощущается обновление и возрождение. Изменения, особенно в средних школах, способствовали развитию образования, повышению его качества и позволили нашим учителям быть более творческими в своей работе и демонстрировать высокий профессионализм. Первым очагом после семьи, который формирует и воспитывает человека, является школьная и педагогическая среда. Независимый вкус, личные убеждения, искренняя гражданская позиция, стремление социального роста, постоянный поиск нового и, одним словом, решение всех проблем личности зависит от школы и системы образования. Реформа образования является одним из направлений государственной и образовательной политики. Работа с общественностью также должна быть неотъемлемой частью деятельности школы и учителя. Введение предметных учебных планов в нашей республике представляет интерес для родителей. Сотрудничество со школой и учителем поможет им реализовать свои мечты. В данной статье рассматриваются результаты опроса среди учащихся средней школы о качестве преподавания русского языка.


Full article text
14-babaeva.pdf