Description of the article

Date of publication

29.02.2020


Publisher name

Научен Хронограф


journal name

Научен вектор на Балканите, № 1(7) 29.02.2020


DOI

10.34671/SCH.SVB.2020.0401.0013


Authors

RUS: Цюпрык Андрей Ярославович-Львовский государственный университет безопасности жизнедеятельности,ENG: Tsiupryk Andrii Yaroslavovych-Lviv State University of Life Safety,UKR: Цюприк Андрій Ярославович-Львівський державний університет безпеки життєдіяльності,


Titles

ENG EFFICIENCY OF STUDENTS INDEPENDENT ACTIVITY WHILE STUDYING PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL DISCIPLINES (BASED ON THE HISTORICAL EXPERIENCE OF THE LATE XX - EARLY XXI CENTURIES)

UKR ЕФЕКТИВНІСТЬ САМОСТІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ У ВИВЧЕННІ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН (НА МАТЕРІАЛАХ ІСТОРИЧНОГО ДОСВІДУ КІНЦЯ ХХ - ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ)

RUS ЭФФЕКТИВНОСТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ В ИЗУЧЕНИИ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН (НА МАТЕРИАЛЕ ИСТОРИЧЕСКОГО ОПЫТА КОНЦА ХХ-НАЧАЛА ХХI ВЕКА)


Annotations

ENG The article deals with the possibility of student independent activity while learning psychological and pedagogical disciplines in higher educational institution. The experimental materials are the results of studies and generalization of the historical experience of students independent activity development at higher educational institutions (at the end of XX-beginning of XXI centuries) as a psychological and pedagogical workshop. Author's workshop reflects a thorough reassessment of the essence of students independent work in Psychological and Pedagogical Sciences, in particular the significant expansion and diversity of its types. The role of entirely new sources of information for self-employment, which have appeared and developed (information and communication technologies, computers in the educational process and entirely new ways of students independent work due to these changes) are showed. The need for the emphasis on students independent activity is not so much important on the accumulation and information retrieval, as in the skills that help to work with this information, they are to transform it into their own knowledge, develop necessary skills. It is indicated that the development of student independent activity must be accompanied by integration and content, forms, methods and means differentiation. The impact of media: obtaining, processing and using information is described. It is proved that it is necessary to create an adequate picture of the impact of the means of obtaining, processing and use of information by students. It is shown that independent activity is inseparable from the activities under the guidance of a teacher or educational activity on different types of occupations and determined journey of finding the maximum cognitive activity of the student, focus its activities on the creative reworking, methods of information search and structuring of the student, which the student can pursue independently. In the process of self-activity as a form of teaching psychological and pedagogical disciplines the effectiveness of the author's technique (workshop) based on its results were tested. The effectiveness of the theoretical propositions in the psychological and pedagogical workshop has been confirmed.

UKR У статті висвітлено можливості самостійної діяльності студента у процесі навчання психолого-педагогічних дисциплін у закладі вищої освіти. Експериментальними матеріалами слугували результати вивчення та узагальнення історичного досвіду розвитку самостійної діяльності студентів закладів вищої освіти (наприкінці ХХ - початку ХХІ ст.) у вигляді психолого-педагогічного практикуму. Авторський практикум відображає ґрунтовну переоцінка сутності самостійної діяльності студентів у галузі психолого-педагогічних наук, зокрема значне розширення і урізноманітнення її видів. Відображено роль цілковито нових джерел добування інформації для самостійної діяльності, які з’явились та розвиваються (інформаційно-комунікаційні технології, впровадження комп’ютерів у навчальний процес і якісно нові способи самостійної діяльності студентів, зумовлені цими змінами); необхідність акцентування у самостійній діяльності студентів не так на накопиченні та пошуку інформації, як на формуванні вмінь працювати з цією інформацією, перетворювати її у власні знання, виробляти необхідні вміння. Вказано, що розвиток самостійної діяльності студента має супроводжуватися інтеграцією й диференціацією її змісту, форм, методів та засобів реалізації. Описано вплив засобів інформації на сутність самостійної діяльності студента: отримання, переробки та використання інформації. Доведено, що необхідно створити адекватну картину впливу засобів отримання, переробки та використання інформації студентами. Показано, що самостійна діяльність невід’ємна від діяльності під керівництвом викладача чи навчальної діяльності на різних типах занять та визначено шляхи пошуків максимальної пізнавальної активності студента, спрямування його діяльності на творче перероблення, способи пошуку інформації та структурування, яке студент може здійснити самостійно. У процесі самостійної діяльності, як форми навчання психолого-педагогічних дисциплін, перевірялась ефективність авторської методики (практикуму) щодо її результатів. У процесі експериментального дослідження підтвердилась ефективність теоретичних положень, закладених у психолого-педагогічному практикумі.

RUS В статье освещены возможности самостоятельной деятельности студента в процессе обучения психолого-педагогических дисциплин в заведении высшего образования. Экспериментальными материалами служили результаты изучения и обобщения исторического опыта развития самостоятельной деятельности студентов высших учебных заведений (в конце ХХ - начале ХХI в.) в виде психолого-педагогического практикума. Авторский практикум отражает фундаментальную переоценку сущности самостоятельной деятельности студентов в области психолого-педагогических наук, в частности значительное расширение и разнообразие ее видов. Отражено роль полностью новых источников извлечения информации для самостоятельной деятельности, которые появились и развиваются (информационно-коммуникационные технологии, внедрение компьютеров в учебный процесс и качественно новые способы самостоятельной деятельности студентов, обусловленные этими изменениями); необходимость акцентирования в самостоятельной деятельности студентов не накоплении и поиска информации, как на формировании умений работать с этой информацией, превращать ее в собственные знания, вырабатывать необходимые умения. Указано, что развитие самостоятельной деятельности студента должно сопровождаться интеграцией и дифференциацией ее содержания, форм, методов и средств реализации. Описано влияние средств информации на сущность самостоятельной деятельности студента: получение, переработки и использования информации. Доказано, что необходимо создать адекватную картину влияния средств получения, переработки и использования информации студентами. Показано, что самостоятельная деятельность неотделима от деятельности под руководством преподавателя или учебной деятельности на разных типах занятий и определены пути поисков максимальной познавательной активности студента, направление его деятельности на творческое переработку, способы поиска информации и структурирования, которое студент может осуществить самостоятельно. В процессе самостоятельной деятельности как формы обучения психолого-педагогических дисциплин проверялась эффективность авторской методики (практикума) относительно ее результатов. В процессе экспериментального исследования подтвердилась эффективность теоретических положений, заложенных в психолого-педагогическом практикуме.


Full article text
13-zuprik.pdf