Description of the article

Date of publication

29.02.2020


Publisher name

Научен Хронограф


journal name

Научен вектор на Балканите, № 1(7) 29.02.2020


DOI

10.34671/SCH.SVB.2020.0401.0012


Authors

RUS: Ткачук Станислав Иванович-Уманский государственный педагогический университет имени Павла Тычины,ENG: Tkachuk Stanislav Ivanovuch-Uman state pedagogical university named Pavlo Tychyna,UKR: Ткачук Станіслав Іванович-Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини,

RUS: Филимонова Ирина Афанасиевна-Уманский государственный педагогический университет имени Павла Тычины,ENG: Filimonova Iryna Afanasiyivna-Uman state pedagogical university named Pavlo Tychyna,UKR: Філімонова Ірина Афанасіївна-Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини,


Titles

ENG PRACTICAL IMPLEMENTATION OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES DURING THE PRACTICAL WORKS OF SPECIALIZED FOOD PROFILE DISCIPLINES

UKR ПРАКТИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ РОБІТ ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН ХАРЧОВОГО ПРОФІЛЮ

RUS ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ДИСЦИПЛИН ПИЩЕВОГО ПРОФИЛЯ


Annotations

ENG The article reveals the main approaches to determining the innovative technologies in the professional competence forming of vocational education’s specialists. The author analyzes the possibilities of specialized food profile disciplines. He substantiates use of innovative technologies in the educational process. Necessary conditions for the competitive specialists training are the active forms of educational activity. During last years, the problem of the training quality has remained relevant. Therefore, scientists are looking for opportunities to optimize the educational process. The use of innovative technologies increases the efficiency of the educational process. It contributes to the training of qualified professionals with developed practical thinking. Also the innovative technologies in conducting professional disciplines contribute to the formation of professional competence. They develop mental activity, help to acquire new knowledge and skills. Their practical application is an important condition for the modern European education. The author offers his vision about the use of innovative technologies in the special disciplines. The practice examples of innovative technologies are based on the research results. They characterize the innovative methods and forms of the Nutrition Physiology discipline’s practical classes. The Nutrition Physiology discipline enters the cycle of scientific and subject preparation. It is about the qualitative composition of foodstuffs and a person's need for food. It also studies of digestion and the absorption of food. Particular attention is paid to the study of physiological needs for nutrients. The acquired knowledge will be needed in the study of specialized food profile disciplines, as well as in the future professional activities of specialists. The author points out the need for problematic training in the future bachelors’ preparation. He describes a fragment of a practical lesson with various innovative techniques. According to the author, such approaches contribute to the formation of professional activity readiness.

UKR У статті розкриваються основні підходи до визначення місця інноваційних технологій у процесі формування професійної компетентності майбутніх фахівців професійної освіти. Автор аналізує можливості фахових дисциплін харчового профілю та обґрунтовує доцільність використання інноваційних технологій у процесі їх вивчення. Необхідною умовою підготовки конкурентоспроможних фахівців, принципових, ініціативних, здатних до свідомої професійної діяльності, є використання активних форм навчально-пізнавальної роботи студентів. Проблема якості підготовки майбутніх фахівців залишається актуальною у навчальному процесі, тому науковці перебувають у пошуку інструментарію, що допоможе ефективно використовувати спільну діяльність педагога та студентів. Використання активних форм та методів навчання, інноваційних технологій підвищують ефективність навчального процесу, сприяють підготовці висококваліфікованих фахівців із розвиненим практичним мисленням. Впровадження інноваційних технологій навчання в процесі навчання фаховим дисциплінам майбутніх бакалаврів харчових технологій сприяє формуванню у них усвідомленої потреби в самостійному прагненні до професіоналізму, розвитку механізму самоорганізації розумової діяльності, створенню умов для самостійного набуття знань, навичок та умінь, їх застосування на практиці, що є важливим в умовах сучасних тенденцій розвитку європейської освіти. Зважаючи на результати дослідження та обмежуючись умовами визначеного вищого педагогічного закладу, автор пропонує власне бачення використання інноваційних технологій у процесі вивчення фахових дисциплін майбутніми бакалаврами харчових технологій. Розглядається сутність методів та форм навчання, які застосовуються при проведенні практичних робіт з дисципліни «Фізіологія харчування»; вказується на необхідність проблемного навчання у підготовці майбутніх інженерів-педагогів харчового профілю. Показано фрагмент проведення практичної роботи на застосування знань та вмінь, в розрізі якої пропонується впровадження певних форм та методів навчання, що сприятиме формуванню готовності до професійної діяльності майбутніх фахівців.

RUS В статье раскрываются основные подходы к определению места инновационных технологий в процессе формирования профессиональной компетентности будущих специалистов профессионального образования. Автор анализирует возможности профессиональных дисциплин пищевого профиля и обосновывает целесообразность использования инновационных технологий в процессе их изучения. Необходимым условием подготовки конкурентоспособных специалистов, принципиальных, инициативных, способных к сознательной профессиональной деятельности, является использование активных форм учебно-познавательной деятельности студентов. Проблема качества подготовки будущих специалистов остается актуальной в учебном процессе, поэтому ученые находятся в поиске инструментария, который поможет эффективно использовать совместную деятельность педагога и студентов. Использование активных форм и методов обучения, инновационных технологий повышают эффективность учебного процесса, способствуют подготовке высококвалифицированных специалистов с развитым практическим мышлением. По мнению автора, внедрение инновационных технологий в процесс обучения профессиональным дисциплинам будущих бакалавров пищевых технологий способствует формированию у них осознанной потребности в самостоятельном стремлении к профессионализму, развития механизма самоорганизации умственной деятельности, созданию условий для самостоятельного приобретения и применения на практике знаний, навыков и умений, что является важным в условиях современных тенденций развития европейского образования. Учитывая результаты исследования и ограничиваясь условиями определенного высшего педагогического заведения, автор предлагает свое видение использования инновационных технологий в процессе изучения специальных дисциплин будущими бакалаврами пищевых технологий. Автор предлагает к рассмотрению методы и формы обучения, применяемые при проведении практических работ дисциплины «Физиология питания». Особо акцентируется внимание на необходимости проблемного обучения в подготовке будущих бакалавров пищевого профиля. Показан фрагмент проведения практической работы на применение знаний и умений, в разрезе которого предлагается внедрение определенных форм и методов обучения, способствующих формированию готовности к профессиональной деятельности будущих специалистов.


Full article text
12-tkachuk.pdf