Description of the article

Date of publication

29.02.2020


Publisher name

Научен Хронограф


journal name

Научен вектор на Балканите, № 1(7) 29.02.2020


DOI

10.34671/SCH.SVB.2020.0401.0009


Authors

RUS: Марчук Оксана Александровна-ЧВУЗ «Международный экономико-гуманитарный университете имени академика С. Демьянчука»,ENG: Marchuk Oksana Aleksandrovna-Academician Stepan Demianchuk International University of Economics and Humanities,UKR: Марчук Оксана Олександрівна-Міжнародний економіко-гуманітарний університеті імені академіка С. Дем’янчука,


Titles

ENG THE NATIONAL UP-BRINGING OF CHILDREN AND YOUNG PEOPLE AS A PRIORITY DIRECTION OF THE WORK OF PUBLIC SOCIETIES IN VOLYN REGION IN THE 20-30 YEARS OF THE XX CENTURY

UKR НАЦІОНАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ ЯК ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМ РОБОТИ ГРОМАДСЬКИХ ТОВАРИСТВ ВОЛИНІ 20-30 РР. ХХ СТОЛІТТЯ

RUS НАЦИОНАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖЫ КАК ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАБОТЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВОЛЫНИ В 20-30 ГГ. ХХ ВЕКА


Annotations

ENG The author of the article examines the national upbringing of children and youth which was carried out by the activists of the public organizations of Volyn province in the 20-30 years of the twentieth century. The purpose of the article is to explore the basic methods, forms and techniques of the national upbringing of the young generation in public societies. The author has used theoretical (scientific-bibliographic, historical-logical, historical-retrospective) and empirical (analysis, synthesis, comparison, generalization) methods to get the results. It is substantiated that the work of the members of public associations was contributed to the formation of patriotism and national ideals in the young generation. The article describes the meaning of the term national education. The largest organization were the «Union of Ukrainian women», «Prosvita», «Sokil», and «Rivne Boyan». The members of these societies held lectures, literary holidays, concerts, Christmas tree festivities. They cooperated with educational institutions. The teachers also participated in the national-patriotic holidays. Every year they held memorial meetings of T. Shevchenko, Lesia Ukrainka and I. Franko. Pupils, students and young people were reading poems, singing folk songs and staged performances. The members of the societies urged children and young people to study the elements of the folk costume and to preserve the folk crafts. The purpose of educational work of the activists of Volyn was to promote the national ideals. The pedagogical experience of the members of the Volyn societies should be used in modern schools. Today it is advisable to use the pedagogical and educational experience of activists of public associations of Volyn in the following directions: a) developing of the education system using the patriotic values; b) the involvement in the educational process of the national heroes, volunteers, persons who has got an active life position and promote the advocacy of the state interests; c) updating the forms and the methods of national education using the rapid development of computer technologies, in the introduction of the technologies of Smart education.

UKR У статті досліджено національне виховання дітей та молоді, що здійснювалося активістами громадських організацій Волинського воєводства в 20-30 рр. ХХ ст. Мета статті - проаналізувати специфіку національного виховання підростаючого покоління в громадських товариствах Волині в зазначений період. Автором використано теоретичні (науково-бібліографічний, історико-логічний, історико-ретроспективний) та емпіричні (аналіз, синтез, порівняння, узагальнення) методи для отримання результатів. Пояснено, що питання виховання молоді в дусі патріотизму є особливо актуальним в часи політичної нестабільності. Зазначено, що активісти громадських товариств Волинського воєводства виробили власну систему національного виховання дітей і молоді. Аналіз архівних джерел засвідчив, що найбільшими громадськими товариствами були «Союз українок», «Просвіта», «Сокіл», «Рівненський Боян», «Українське театральне товариство», «Юнацьке товариство». Члени товариства проводили із молодим поколінням різноманітні заходи: «академії», літературно-музичні вечори, написання і обговорення рефератів, свято Ялинки, виставки народного одягу та виробів декоративно-прикладного мистецтва, організовували екскурсії до визначних історичних місць Волині. Члени громадських товариств активно співпрацювали із закладами освіти та між собою у справі пропагування патріотичних цінностей. Обґрунтовано, що робота членів громадських об’єднань сприяла формуванню патріотизму та національних ідеалів, розширенню наукового світогляду, естетичного смаку та моральних ідеалів у підростаючого покоління. У статті подано рекомендації щодо використання педагогічного досвіду щодо національного виховання дітей і молоді в школах сьогодення за такими напрямами: а) наповнення національним колоритом змісту навчального матеріалу в школах; б) вироблення системи виховання патріотичних цінностей із урахуванням інтересів національних меншин; в) залучення до освітнього процесу воїнів осіб, які займають активну життєву позицію та пропагують відстоювання державницьких інтересів; г) оновлення форм і методів національного виховання із урахуванням стрімкого розвитку комп’ютерних технологій, впровадження технологій Smartосвіти.

RUS В статье исследовано национальное воспитание детей и молодежи, которое осуществлялось активистами общественных организаций Волынского воеводства в 20-30 гг. ХХ в. Цель статьи - проанализировать специфику национального воспитания подрастающего поколения в общественных обществах Волыни в указанный период. Автором использованы теоретические (научно-библиографический, историко-логический, историко-ретроспективный) и эмпирические (анализ, синтез, сравнение, обобщение) методы для получения результатов. Объяснено, что вопросы воспитания молодежи в духе патриотизма особенно актуально во времена политической нестабильности. Указано, что активисты общественных объединений Волынского воеводства выработали собственную систему национального воспитания детей и молодежи. Анализ архивных источников показал, что самыми большими обществами организациями были «Союз украинок», «Просвита», «Сокол», «Ровенский Боян», «Украинское театральное общество», «Юношеское общество». Члены общества проводили с молодым поколением разнообразные мероприятия: «академии», литературно-музыкальные вечера, написание и обсуждение рефератов, праздник Елки, выставки народной одежды и изделий декоративно-прикладного искусства, организовывали экскурсии в выдающиеся исторические места Волыни. Члены общественных объединений активно сотрудничали с учебными заведениями и между собой в деле пропаганды патриотических ценностей. Обосновано, что работа членов общественных объединений способствовала формированию патриотизма и национальных идеалов, расширению научного мировоззрения, эстетического вкуса и нравственных идеалов у подрастающего поколения. В статье даны рекомендации по использованию педагогического опыта национального воспитания детей и молодежи в современных школах по следующим направлениям: а) наполнения национальным колоритом содержания учебного материала; б) выработка системы воспитания патриотических ценностей с учетом интересов национальных меньшинств; в) привлечение к образовательному процессу лиц, которые занимающих активную жизненную позицию и пропагандируют государственные интересы; г) обновление форм и методов национального воспитания с учетом стремительного развития компьютерных технологий, внедрения технологий Smart-обучения.


Full article text
09-marchuk.pdf