Description of the article

Date of publication

30.05.2021


Publisher name

Научен Хронограф


journal name

Научен вектор на Балканите, № 2(12) 30.05.2021


DOI

10.34671/SCH.SVB.2021.0502.0001


Authors

ENG: KHROLENKO Maryna Volodymyrivna-Oleksandr Dovzhenko Hlukhiv National Pedagogical University,RUS: ХРОЛЕНКО Марина Владимировна-Глуховский национальный педагогический университет имени Александра Довженко,UKR: ХРОЛЕНКО Марина Володимирівна-Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка,


Titles

ENG ECOLOGICAL COMPETENCE FORMATION OF THE FUTURE BIOLOGY TEACHERS AT THE FRAMES OF THE EDUCATIONAL COMPONENT “TEACHER'S ECOLOGICAL COMPETENCE”

UKR ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ БІОЛОГІЇ У ЗМІСТІ ОСВІТНЬОГО КОМПОНЕНТА «ЕКОЛОГІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ УЧИТЕЛЯ»

RUS ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ БИОЛОГИИ В СОДЕРЖАНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КОМПОНЕНТА «ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ УЧИТЕЛЯ»


Annotations

UKR Метою статті є вивчення проблеми формування екологічної компетентності майбутніх учителів біології у процесі фахової підготовки. Формування екологічної компетентності майбутніх учителів розглядається з позицій компетентнісного підходу в синергетичному поєднанні з системним, особистісно орієнтованим, діяльнісним, аксіологічним, технологічним, контекстним, рефлексивним та коеволюційно-ноосферним методологічними підходами. Наголошено, що однією з важливих педагогічних умов формування зазначеної якості здобувачів освіти в процесі фахової підготовки є використання в цьому процесі потенціалу нормативних і вибіркових дисциплін циклу професійної підготовки. На основі аналізу освітніх програм, навчальних планів закладів вищої освіти України, які здійснюють підготовку майбутніх учителів біології, з’ясовано, що в циклі професійної підготовки наявні освітні компоненти, які спрямовані на формування окремих складників екологічної компетентності, однак більшість проаналізованих навчальних планів не містять окремої навчальної дисципліни з формування екологічної компетентності вчителя. У роботі презентовано освітній компонент «Екологічна компетентність учителя» та визначено його місце у структурно-логічній схемі освітніх програм підготовки бакалаврів із середньої освіти, значення у формуванні екологічної компетентності майбутніх учителів біології. Метою курсу є формування екологічної компетентності майбутніх учителів як інтегративної характеристики, що є системною цілісністю набутих екологічних цінностей, засвоєних екологічних знань, способів діяльності з вивчення і дослідження явищ, об’єктів і процесів навколишнього середовища, реалізації функцій екологічної освіти у професійній діяльності. Акцентовано увагу на меті та завданнях навчальної дисципліни, виокремлено загальні, фахові здатності, якими оволодіє студент у процесі опанування зазначеного курсу, програмні результати навчання, визначено структуру залікових кредитів, змістові модулі, зміст лекційного та практичного курсів, окреслено форми та методи навчання у процесі вивчення цього освітнього компонента.

RUS Целью статьи является изучение проблемы формирования экологической компетентности будущих учителей биологии в процессе профессиональной подготовки. Формирование экологической компетентности будущих учителей рассматривается с позиций компетентностного подхода в синергетическом сочетании с системным, личностно ориентированным, деятельностным, аксиологическим, технологическим, контекстным, рефлексивным и коэволюционно-ноосферным методологическими подходами. Отмечено, что одним из важных педагогических условий формирования указанного качества соискателей образования в процессе профессиональной подготовки является использование в этом процессе потенциала нормативных и выборочных дисциплин цикла профессиональной подготовки. На основе анализа образовательных программ, учебных планов высших учебных заведений Украины, которые осуществляют подготовку будущих учителей биологии, установлено, что в цикле профессиональной подготовки присутствуют образовательные компоненты, направленные на формирование отдельных составляющих экологической компетентности, однако большинство проанализированных учебных планов не содержат отдельной учебной дисциплины по формированию экологической компетентности учителя. В работе представлен образовательный компонент «Экологическая компетентность учителя» и определено его место в структурно-логической схеме образовательных программ подготовки бакалавров среднего образования, значение в формировании экологической компетентности будущих учителей биологии. Целью курса является формирование экологической компетентности будущих учителей как интегративной характеристики, что представляет собой системную целостность приобретенных экологических ценностей, усвоенных экологических знаний, способов деятельности по изучению и исследованию явлений, объектов и процессов окружающей среды, реализации функций экологического образования в профессиональной деятельности. Акцентировано внимание на цели и задачах учебной дисциплины, выделены общие, профессиональные компетентности, которыми овладеет студент в процессе освоения данного курса, программные результаты обучения, определена структура зачетных кредитов, содержательные модули, содержание лекционного и практического курсов, определены формы и методы обучения в процессе изучения этого образовательного компонента.

ENG The aim of the article is a research of the problem of ecological competence formation of the future biology teachers during professional training. The formation of environmental competence of future teachers is considered from the standpoint of the competency approach in synergetic combination with systemic, personality-oriented, activity, axiological, technological, contextual, reflective and coevolutionary-noosphere methodological approaches. It is emphasized that one of the important pedagogical conditions for the formation of this quality of students in the process of professional training is the use in this process of the potential of normative and selective disciplines of the cycle of professional training. On analysis basis of educational programs and syllabuses of higher education establishments of Ukraine, where future biology teachers are brought up, it has been found out that the cycle of professional training contains the educational components that are aimed at the formation of individual parts of ecological competence. However, most of the analysed syllabuses do not contain any academic discipline of ecological competence formation of a teacher. In this study we presented the educational component “Teacher's Ecological Competence”, clarified its place in the structural-logical scheme regarding bachelor degree programs of secondary education, its role in ecological competence formation of the future biology teachers. The aim of the course is to form ecological competence of future teachers as an integrative characteristic, which is a systemic integrity of acquired ecological values, acquired ecological knowledge, ways of studying and researching phenomena, objects and processes of environment, realization of ecological education functions in professional activity. We concentrated on the aim and tasks of the educational discipline, highlighted general and professional abilities that a student is supposed to master during the learning of the mentioned course. Program learning outcomes, the structure of test credits, content modules, the content of lecture and practical courses, educational forms and methods were clarified and described during the research of this educational component.


Full article text
1-KHROLENKO.pdf