Description of the article

Date of publication

28.02.2021


Publisher name

Научен Хронограф


journal name

Научен вектор на Балканите, № 1(11) 28.02.2021


DOI

10.34671/SCH.SVB.2021.0501.0007


Authors

RUS: МУСТАФАЕВ Заур Телман оглу-Бакинский государственный университет,ENG: MUSTAFAYEV Zaur Telman-Baku State University,AZE: MUSTAFAYEV Zaur Telman oğlu-Bakı Dövlət Universiteti,


Titles

AZE ƏBDÜRRƏHİM BƏY HAQVERDİYEVİN BƏDİİ YARADICILIQ DÜNYASI

RUS МИР ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА АБДУРАГИМ БЕКА ХАКВЕРДИЕВА

ENG ABDURAGIM BEK KHAKVERDIEV'S WORLD OF ART


Annotations

AZE Məqalədə XX əsrin görkəmli Azərbaycan dramaturqu və yazıçısı Əbdürrəm bəy Haqverdiyevnin bədii yaradıcılığı təhlil obyektinə çevrilmişdir. Burada onun “Dağılan tifaq”, “Bəxtsiz cavan”, “Pəri cadu” və digər əsərləri çağdaş milli-nəzəri təfəkkür işığında araşdırılmışdır. Təhlil prosesində ədəbin yaradıcılığı ayrıca, təcrid olunmuş şəkildə deyil, Azərbaycan ədəbiyyatı kontekstində tədqiqata çəkilmişdir. XIX əsrin 90-cı illərində qələmə alınmış ilk faciələrinin - “Dağılan tifaq” və “Bəxtsiz cavan” əsərlərinin (birinin Peterqburqda digərinin isə müəllifin təhsildən qayıtdıqdan sonra doğma vətəndə yazılmasına baxmayaraq) mövzusu eyni həyatdan - dramaturqun dərindən bələd olduğu Azərbaycan bəylərinin, mülkədarlarının həyat və məişətindən götürülmüşdür. “Dağılan tifaq”da təsvir olunan həyat həqiqətləri ilə “Bəxtsiz cavan”dakı hadisələr arasında təxminən on-on iki illik bir dövr keçmişdir. Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin “Dağılan tifaq” faciəsi ilə müqayisədə “Bəxtsiz cavan” əsərində nəzərə çarpan ideya-məfkurəvi inkişaf məhz bununla izah olunmalıdır. Bu inkişaf həm qələmə alınan hadisələrin mahiyyətində, həm də dramaturqun öz qəhrəmanlarına münasibətində qabarıq şəkildə görünür. Məqalədə Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev həyat və yaradıcılığı haqqında yazılmış tədqiqatlara istinad olunmuş, yeri gəldikcə onlardan uyğun şəkildə bəhrələnilmişdir.

RUS В статье анализируется творчество выдающегося азербайджанского драматурга и писателя ХХ века Абдуррагим бека Хагвердиева. Его произведения «Разрушенный союз», «Несчастный молодой человек», «Магия фей» и другие изучаются здесь в свете современного национально-теоретического мышления. В процессе анализа литературное творчество изучалось не изолированно, а в контексте азербайджанской литературы. В основе темы первых трагедий XIX века - «Разрушенного союза» и «Несчастного юноши» (правда, одна написана в Петербурге, а другая - на родине автора) лежат сюжеты из жизни и быта азербайджанских беков и помещиков, с которыми драматург был глубоко знаком. Между реалиями жизни, описанными в «Разрушенном союзе», и событиями в «Несчастном молодом человеке» прошел период примерно от десяти до двенадцати лет. В духовно-нравственном созревании автора и лежит причина идеологического развития «Несчастного молодого человека» Абдуррагим бека Хагвердиева по сравнению с трагедией «Разрушенный союз». Это развитие проявляется как в характере событий, так и в отношении драматурга к своим героям. Статья ссылается на исследования, написанные о жизни и творчестве Абдуррагим бека Хагвердиева, и соответственно использует их.

ENG The article analyzes the work of the outstanding Azerbaijani playwright and writer of the twentieth century Abdurrahim bey Hagverdiyev. His works "The Broken Union", "The Unhappy Young Man", "Magic of the Fairies" and others are studied here in the light of modern national theoretical thinking. During the analysis, literary creativity was studied not in isolation, but in the context of Azerbaijani literature. The theme of the first tragedies of the 19th century - "The Broken Union" and "The Unhappy Young Man" (although one was written in St. Petersburg, and the other - in the author's homeland) are based on plots from the life and everyday life of Azerbaijani beks and landowners, with whom the playwright was deeply familiar. Between the realities of life described in The Broken Union and the events in The Unhappy Young Man, a period of about ten to twelve years elapsed. The spiritual and moral maturation of the author is the reason for the ideological development of Abdurragim bey Khagverdiyev's "Unhappy Young Man" in comparison with the tragedy "The Ruined Union". This development manifests itself both in the nature of the events and in the attitude of the playwright to his characters. The article refers to studies written about the life and work of Abdurrahim bey Khagverdiyev, and uses them accordingly.


Full article text
07-MUSTAFAYEV.pdf