Description of the article

Date of publication

28.02.2021


Publisher name

Научен Хронограф


journal name

Научен вектор на Балканите, № 1(11) 28.02.2021


DOI

10.34671/SCH.SVB.2021.0501.0001


Authors

ENG: ANGELOVA-IGOVA Boryana-Bulgarian National Academy of Sports,RUS: АНГЕЛОВА-ИГОВА Боряна-Болгарская Национальная Академия спорта,BGR: АНГЕЛОВА-ИГОВА Боряна-Българска национална академия по спорт,

ENG: BORISSOVA Sylvia-Bulgarian Academy of Sciences (BAS), Institute of philosophy and Sociology,RUS: БОРИССОВА Силвия-Болгарская Академия Наук (БАН), Институт философии и социологии,BGR: БОРИСОВА Силвия-Българска академия на науките (БАН), Институт по философия и социология,

ENG: YAKOVLEVA Liliana Sergeevna-Siberian Federal University,RUS: ЯКОВЛЕВА Лилиана Сергеевна-Сибирский федеральный университет,BGR: ЯКОВЛЕВА Лилиана Сергеевна-Сибирски федерален университет,

ENG: KUDASHOV Viacheslav Ivanovich-Siberian Federal University,RUS: КУДАШОВ Вячеслав Иванович-Сибирский федеральный университет,BGR: КУДАШОВ Вячеслав Иванович-Сибирски федерален университет,


Titles

BGR ФОРМИРАНЕ НА ЛИЧНА И НАЦИОНАЛНА ИДЕНТИЧНОСТ НАПРИМЕР СПОРТНИ СНИМКИ КАТО СИМВОЛЕН КАПИТАЛ

RUS ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОЙ И НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ НА ПРИМЕРЕ СПОРТИВНЫХ ФОТОГРАФИЙ КАК СИМВОЛИЧЕСКОГО КАПИТАЛА

ENG THE FORMATION OF A PERSONAL AND NATIONAL IDENTITY ON THE EXAMPLE OF SPORTS PHOTOGRAPHY AS A SYMBOLIC CAPITAL


Annotations

BGR Статията е посветена на изследването на личната и националната идентичност, като се използва примерът на спортни фотографии като символичен капитал. Целта на това проучване е да покаже как фотографията и спортът се комбинират по такъв начин, че заедно да допринесат за консолидирането на нацията, националната гордост и идентичност и следователно за формирането на лична идентичност на тяхна основа. Структурно-функционалният подход се използва, по-специално, теорията за «социалното действие» от американския философ Дж. Г. Мид. Фотографията е канал, чрез който може да се предаде международен език като спорта и индивидуални преживявания, които тя обединява и интегрира в процеса на формиране на лична идентичност. Особен интерес представляват снимки на спортисти в Европа и как те допринасят за натрупването на символичен капитал за националните държави и за лично самоопределение. Авторите посочват, че фотографията е важна част от ежедневието на хората и нейното значение надхвърля развлеченията. Значението на фотографията става още по-силно изразено в началото на 20-ти век, когато тя се превръща в доминиращ визуален език на печатните материали. Фотографското изображение предоставя основата за лична идентификация. Човек чрез визуален образ се стреми да дефинира своята лична, а след това и национална идентичност. В днешния свят идентичността е динамична система. В това отношение може да се сравни със спорт, който също има постоянно развитие и с течение на времето отваря нови спортове, модифицира квалификационни състезания и т.н. Друга социална сфера, която също е във възход, е професионалният спорт. Към средата на 20 век спортът като привилегия на богатите се превръща в масов спорт и едва през 20 век работниците, жените и членовете на малцинствата получават достъп до спорт. Авторите стигат до извода, че в контекста на важността на интердисциплинарните изследвания, които дават възможност да се разкрият процесите на формиране на национална и лична идентичност, изследвания от този характер могат да придобият по-нататъшно развитие.

RUS Статья посвящена изучению личной и национальной идентичности на примере спортивных фотографий как символического капитала. Цель данного исследования - показать, как фотография и спорт объединяются таким образом, что вместе способствуют консолидации нации, национальной гордости и самобытности, а значит - формированию на их основе и личной идентичности. Используется структурно-функциональный подход, в частности теория «социального действия» американского философа Дж. Г. Мида. Фотография - это канал, по которому может передаваться международный язык, такой как спорт, и индивидуальный опыт, который она объединяет и интегрирует в процессе формирования личностной идентичности. Особый интерес представляют фотографии спортсменов в Европе и то, как они способствуют накоплению символического капитала для национальных государств и для самоопределения личности. Авторы отмечают, что фотография является важной частью повседневной жизни людей, а ее значение выходит за рамки развлечения. Значение фотографии стало еще более заметным в начале XX века, когда она стала доминирующим визуальным языком печатных материалов. Фотографическое изображение дает основу для идентификации личности. Индивид через визуальный образ стремится определить свою личностную, а затем и национальную идентичность. В современном мире идентичность - это динамическая система. В этом плане ее можно сравнить со спортом, который также имеет постоянное развитие и со временем открывает новые виды спорта, видоизменяет квалификационные соревнования и т.д. Другой социальной сферой, которая одновременно находится на подъеме, является профессиональный спорт. К середине XX века спорт как привилегия богатых становится массовым видом спорта, и только в XX веке рабочие, женщины и представители меньшинств получают доступ к спорту. Авторы приходят к выводу, что в условиях значимости междисциплинарных исследований, позволяющих раскрыть процессы формирования национальной и личной идентичности, исследования подобного характера могут приобретать дальнейшее развитие.

ENG The article is devoted to the study of personal and national identities on the example of sports photos as a symbolic capital. The purpose of this study is to show how photography and sports come together, in a way that together contributes to the consolidation of the nation, contributes to national pride and identity, and hence - to forming personal identity on the base of them either. The structural-functional approach is used, in particular, the theory of „social action“ by the American philosopher J. G. Mead. Photography is the channel through which the most international language such as sports can be transmitted, and the individual experience by it unified and integrated in the process of forming personal identity. Of particular interest are the photographs of athletes in Europe and how they contribute to the accumulation of symbolic capital for nation-states, and for self-determination of personal identity. The authors note that photography is an important part of people’s daily lives, and its significance goes beyond their nature to entertain. A photographic image provides the basis for identification. A person through a visual image seeks to determine his personal, and then national identity. In today's world, identity is a dynamic system. In this regard, it can be compared with sports, which also constantly develop and ultimately open up new sports, modify qualification competitions, etc. Another social field that is on the rise at the same time is professional sports. By the mid-20th century, the sport of the privilege of the rich was becoming a mass sport. It was not until the 20th century that workers, women and minority groups had access to sports. The authors conclude that in the context of the importance of interdisciplinary research, which allows revealing the processes of formation of national and personal identity, research of this nature can take on further development.


Full article text
01-ANGELOVA.pdf