Description of the article

Date of publication

28.02.2021


Publisher name

Научен Хронограф


journal name

Балканско научно обозрение, № 1(11) 28.02.2021


DOI

10.34671/SCH.BSR.2021.0501.0005


Authors

RUS: ГАДЖИЕВА Мина Тельман кызы-Бакинский государственный университет,ENG: HAJIYEVA Mina Telman gizi-Baku State University,AZE: HACIYEVA Mina Telman gızı-Bakı Dövlət Universiteti,

RUS: МУРАД Айдын Арзу оглу-Бакинский государственный университет,ENG: MURAD Aydin Arzu oglu-Baku State University,AZE: MURAD Aydın Arzu oğlu-Bakı Dövlət Universiteti,


Titles

AZE SOSİAL PROBLEMLƏRİN HƏLLİNDƏ TEATRIN ROLU

RUS РОЛЬ ТЕАТРА В РЕШЕНИИ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ

ENG THE ROLE OF THEATER IN SOLVING SOCIAL PROBLEMS


Annotations

AZE Bu məqalədə sosial teatrın ümumi məğzi, onun əsas xüsusiyyətləri, növləri olan spontanlıq teatrı, forum teatr və inklüziv teatr haqqında məlumatlar, onlar arasındakı qarşılıqlı əlaqə, cəmiyyət həyatının müxtəlif sahələrinə təsirləri, sosial problemlərin və münaqişələrin həllində aktiv rolları, bu istiqamətdə fəaliyyət göstərən yerli və beynəlxalq mütəxəssis və təşkilatların qısa tarixçəsi və fəaliyyətləri, həmçinin sosial teatrın sosial işlə əlaqəsi göstərilmişdir. Sosial problemlərin və münaqişələrin həllində incəsənətin terapevtik, effektiv təsiri baş vermiş və ya baş verəcək böhran anlarının qarşısının alınmasında əsrarəngiz, əvəzolunmaz rola malikdir. Dramaterapiya ilə teatrın sintezi nəticəsində meydana çıxan sosial teatr adi teatr tamaşalarından fərqli olaraq, cəmiyyətin ruhən gücdən düşmüş, çətinliyə düçar olmuş həssas qruplara şəfa olmaq məqsədi daşımaqla sadəcə əyləncə xarakteri deyil, həmçinin, müalicəvi təsir bağışlayır. Müasir dövrdə incəsənətin, insanların çətin anlarında onların köməyinə yetməsi təcrübəsinə nəzər saldıqda açıq-aşkar görürük ki, art terapiya digər terapiya növlərindən spesifikiliyinə görə seçilir. İstər sosial işdə, istərsə də digər sosial sahələrdə tətbiq olunduğu zaman uğurlu nəticələrin meydana gəlməsinə töhfə vermiş olur.

RUS В статье рассматриваются виды и особенности развития социального театра, а также таких форм, как спонтанный театр, форум театр и инклюзивный театр, анализируются их взаимосвязи и различия, с акцентом их активной роли в воздействии на решения проблем, возникающих в различных сферах общества. Также отмечена международная и азербайджанская практика в этой сфере, с опорой на взаимодействие с социальной работой. Особо подчеркнута терапевтическая роль искусства в эффективном разрешении социальных проблем и предупреждении конфликтов и кризисных моментов, которые произошли и, возможно, могут произойти. В результате синтеза драматерапии и классического театра, социальный театр, в отличие от своих предшественников, для людей, потерявших интерес к жизни, цели и ориентиры в обществе, является не развлекательным элементом, а носит важный вспомогательный характер в преодолении кризисных моментов. В статье подчеркивается, что в современном мире особо важна роль арттерапии, которая выделяется спецификой воздействия на людей, попавших в трудную жизненную ситуацию, при этом получая положительные результаты, как в области прикладной социальной работы, так и других сфер, ориентированных на помощь людям.

ENG This article provides information about the general essence of social theater, its main features, types of spontaneity theater, forum theater and inclusive theater, their interaction, their impact on various spheres of society, active roles in solving social problems and conflicts, local and international a brief history and activities of specialists and organizations, as well as the connection of the social theater with social work. The therapeutic and influential effect of art in solving social problems and conflicts has an irreplaceable role in the prevention of crisis moments that occur or will emerge. Social theater, which emerged as a result of the synthesis of drama and theater, is not only entertaining but also healing with the aim of recovering mentally weak and troubled groups of society. When we look at the experience of modern art helping people in difficult times, we can clearly see that art therapy differs from other types of therapy in its originality. It contributes to successful results when applied in both social work and other social fields.


Full article text
05-HAJIYEVA.pdf