Description of the article

Date of publication

28.02.2021


Publisher name

Научен Хронограф


journal name

Балканско научно обозрение, № 1(11) 28.02.2021


DOI

10.34671/SCH.BSR.2021.0501.0004


Authors

ENG: FYODOROVA-RADICHEVA Maya-Plovdiv University “Paisii Hilendarski”,RUS: ФЁДОРОВА-РАДИЧЕВА Майа-Пловдивский университет „Паисий Хилендарский“,BGR: ФЬОДОРОВА-РАДИЧЕВА Майа-Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“,


Titles

BGR СРАВНИТЕЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ ИНТЕРАКЦИИ ПРИ УЧЕНИЦИ СЪС СПЕЦИФИЧНИ НАРУШЕНИЯ НА СПОСОБНОСТТА ЗА УЧЕНЕ

RUS СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ИНТЕРАКЦИИ У УЧЕНИКОВ СО СПЕЦИФИЧЕСКИМИ НАРУШЕНИЯМИ СПОСОБНОСТИ К НАУЧЕНИЮ

ENG COMPARATIVE STUDY OF SOCIAL INTERACTIONS IN STUDENTS WITH SPECIFIC LEARNING DISABILITIES


Annotations

BGR Специфичните нарушения на способността за учене (СНСУ) са общ термин, обединяващ нарушенията на различните специфични училищни умения (дислексия, дисграфия, акалкулия, невербални обучителни трудности). Макар, всяко едно от тези нарушения да има своята индивидуална симптоматика, децата, засегнати от този тип нарушения, споделят някои общи психологически особености, част от които засягат социалното им функциониране. Изследването на социалния кръг на учениците със СНСУ е от особена важност за засилване на интеграцията им в училищната среда. Настоящата статия представя сравнително изследване, проучващо социалните интеракции, осъществявани от учениците без и със СНСУ, в различните социални кръгове. За целта е използвана адаптирана на графична беседа „Моят кръг на общуване“ (Андрущенко, Т.Ю., 2002), в която изследваните лица „заселват“ социалните кръгове, като посочват хората, с които общуват и емоционалната окраска на общуването си с тях. Изследването е проведено с 32 ученика (16 със СНСУ и 16 без), в 17 различни училища на територията на област Пловдив. Всички изследвани лица са на възраст между 10 и 16 години, като средната възраст е 13,06 години. Откриват се статистически значими разлики в неравностойните в емоционално отношение („Аз ги предпочитам, те мен не особено“ и „Те ме предпочитат, аз тях не особено“) интеракции в социалните кръгове на връстниците в училище и възрастните в училище, както и в общия брой посочвани интеракции. Това потвърждава хипотезата, че учениците със СНСУ изпитват трудности в оценката на емоционалното състояние и отношение на другите.

RUS Специфические нарушения способности научения (СНСН) - это обобщающий термин, объединяющий нарушения различных специфических школьных навыков (дислексия, дисграфия, акалькулия, невербальные трудности обучения). Хотя каждое из этих расстройств имеет свои индивидуальные симптомы, дети, страдающие этим типом расстройств, имеют некоторые общие психологические особенности, некоторые из которых влияют на их социальное функционирование. Изучение социального круга учащихся со СНСН имеет особое значение для усиления их интеграции в школьную среду. В данной статье представлено сравнительное исследование, изучающее социальные взаимодействия, осуществляемые студентами без и с СНСН в различных социальных кругах. Для этого была использована адаптированная графическая беседа "Мой круг общения" (Андрущенко, Т.Ю., 2002). Респонденты "заселяли" социальные круги, указывая на людей, с которыми они общаются, и эмоциональную окраску своего общения с ними. Исследование было проведено с 32 учениками (16 с СНСН и 16 без) в 17 различных школах Пловдива. Все испытуемые были в возрасте от 10 до 16 лет, средний возраст - 13,06 года. Существуют статистически значимые различия в эмоционально неравных ("Я предпочитаю их, они не особенно любят меня" и "Они предпочитают меня, я не особенно люблю их") взаимодействиях в социальных кругах сверстников в школе и взрослых в школе, а также в общем количестве заявленных взаимодействий. Это подтверждает гипотезу о том, что ученики с СНСН испытывают трудности в оценке эмоционального состояния и отношения окружающих.

ENG Specific learning disabilities (SLD) are an umbrella term that combines disorders of various specific school skills (dyslexia, dysgraphia, acalculia, nonverbal learning difficulties). Although each of these disorders has its own individual symptoms, children affected by this type of disorders share some common psychological features, some of which distract their social functioning. The study of the social circle of students with SLD is of particular importance for strengthening their integration into the school environment. This article presents a comparative study examining the social interactions carried out by students without and with SLD, in different social circles. For this purpose, an adapted graphic conversation "My communication circle" (Andrushenko, T. Yu., 2002) was used. The respondents "populated" the social circles, indicating the people with whom they communicate and the emotional coloring of the communication. The study was conducted with 32 students (16 with SLD and 16 without) in 17 different schools in Plovdiv Municipality. All subjects were between 10 and 16 years of age, with a mean age of 13.06 years. There are statistically significant differences in emotionally unequal ("I prefer them, they don't particularly like me" and "They prefer me, I don't particularly like them") interactions in the social circles of peers at school and adults at school, as well as in the total number of declared interactions. This confirms the hypothesis that students with SLD have difficulties assessing the emotional state and attitude of others.


Full article text
04-FYODOROVA.pdf