Description of the article

Date of publication

31.08.2019


Publisher name

Научен Хронограф


journal name

Балканско научно обозрение, № 3(5) 31.08.2019


DOI

10.34671/SCH.BSR.2019.0303.0016


Authors

RUS: Стоева Венелина Стоева-Пловдивский университет „Паисий Хилендарский”,ENG: Stoeva Venelina Stoeva-Plovdiv University „Paisii Hilendarski”,BGR: Стоева Венелина Стоева-Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”,


Titles

ENG CHARACTERISTICS OF CHILDREN'S UNDERSTANDING OF OTHER’S THOUGHT'S AND BELIEVES IN THE CONTEXT OF THEORY OF MIND

BGR ОСОБЕНОСТИ НА ДЕТСКОТО РАЗБИРАНЕ ЗА МИСЛИТЕ И УБЕЖДЕНИЯТА НА ДРУГИТЕ В КОНТЕКСТА НА ТЕОРИЯТА ЗА УМА

RUS ХАРАКТЕРИСТИКА ПОНИМАНИЯ ДЕТЬМИ МЫСЛЕЙ И УБЕЖДЕНИЙ ДРУГИХ В КОНТЕКСТЕ ТЕОРИИ РАЗУМА


Annotations

BGR В настоящата статия е направен теоретичен анализ на основните характеристики на теорията за ума и разбирането на децата за мислите и убежденията, които поддържат другите хора. Проследен е генезисът на развитие на този феномен при децата като са цитирани изследвания, описващи конкретни аспекти от теорията за ума. Резултатите от тях показват, че разбирането за това, че другите хора могат да имат различни убеждения и желания се появява на 4-5-годишна възраст. Значението на изследването на тази теория за съзнанието се състои в това, че по този начин може да се предвиди нечие поведение и дори да се манипулира. Това познание би могло да обясни избора на децата (а по-късно и на възрастните) за изричане на лъжа, както и на други форми на измами в контекста на социалните взаимоотношения. Макар идеята за разбирането от децата на убежденията и желанията на другите да не се вписва в традиционната рамка на теоретичните модели, тя дава ценни насоки за начина, по който децата разбират другите и техните вярвания. Основен стремеж на човешките същества е упражняването на контрол върху различни сфери от личния живот. Това не би било възможно без отчитане на перспективата на другите. Интеракциите в ранното детство биха могли да послужат за илюстрация на уменията на децата да отчитат не само своята, но и позицията на партньорите си. Теорията за ума при децата е свързана и с уменията за създаване на качествени и пълноценни отношения с околните. Трансформациите в когнитивните способности бележат и по-голямата гъвкавост в справянето с неуспешните или провалени отношения.

ENG This article provides a theoretical analysis of the main features of the theory of mind and children’s understanding about the thoughts and beliefs that other people support. The genesis of the development of this phenomenon in children has been traced as well as different studies describing specific aspects of the theory of mind have been described. The results show that understanding that other people may have different beliefs and desires appears at 4-5 years of age. The importance of the study of this theory of consciousness lies in the fact that it is thus possible to predict someone's behavior and even to manipulate it. This knowledge could explain children’s choice (and later adults’) for lying as well as other forms of fraud in the context of social relations. While the notion of children's understanding of the beliefs and desires of others does not fit into the traditional framework of theoretical models it provides valuable guidance on how children understand others and their beliefs. A basic aspiration of human beings is the exercise of control over different spheres of privacy. This would not have been possible without taking into account the prospect of others. Early childhood interactions could be an illustration of the children's skills to take into account not only their own but also the position of their partners. The theory of mind is also related to the skills of creating quality and full relationships with others. Transformations in cognitive abilities also mark greater flexibility in dealing with unsuccessful or failed relationships.

RUS В этой статье представлен теоретический анализ основных особенностей теории мышления и понимания детьми мыслей и убеждений, которые поддерживают другие люди. Генезис развития этого феномена у детей прослеживается, и цитируются исследования, в которых приводятся конкретные аспекты теории разума. Результаты показывают, что понимание того, что другие люди могут иметь другие убеждения и желания, возникает в возрасте 4-5 лет. Значение исследования этой теории сознания заключается в том, что она может предсказывать поведение человека и даже манипулировать им. Эти знания могут объяснить выбор детей (и позднее взрослых), чтобы лгать, а также другие формы мошенничества в контексте социальных отношений. Хотя идея понимания убеждений детей и желаний других не вписывается в традиционные рамки теоретических моделей, она дает ценное руководство о том, как дети понимают других и их убеждения. Основное стремление людей состоит в том, чтобы осуществлять контроль над различными областями частной жизни. Это было бы невозможно без учета точки зрения других. Взаимодействия в раннем детстве могут служить иллюстрацией способности детей учитывать не только свою собственную, но и позицию своих партнеров. Теория мышления у детей также связана со способностью создавать качественные и содержательные отношения с другими. Преобразования в когнитивных способностях также указывают на большую гибкость в преодолении неуспешных или неудачных отношений.


Full article text
16-stoeva.pdf