Description of the article

Date of publication

31.08.2019


Publisher name

Научен Хронограф


journal name

Балканско научно обозрение, № 3(5) 31.08.2019


DOI

10.34671/SCH.BSR.2019.0303.0011


Authors

RUS: Кирилов Кирил Найденов-Пловдивский университет „Паисий Хилендарский”,ENG: Kirilov Kiril Naidenov-Plovdiv University "Paisii Hilendarski",BGR: Кирилов Кирил Найденов-Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”,


Titles

ENG COMPARATIVE ANALYSIS OF PSYCHOLOGICAL AGE RESEARCH METHODS IN CAUSOMETRY

BGR СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА МЕТОДИКИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПСИХОЛОГИЧЕСКАТА ВЪЗРАСТ В КАУЗОМЕТРИЯТА

RUS СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ВОЗРАСТА В КАУЗОМЕТРИИ


Annotations

RUS Причинно-следственная концепция психологического времени человека и каузометрический анализ, созданные Е. Головахой и А. Кроником, предполагают определение психологического возраста испытуемых. Хотя концепция и методология разрабатывались в течение почти 4 десятилетий, существует много возможностей для их развития и обогащения. Цель нашего исследования - изучить возможность использования нового подхода для определения психологического возраста по сравнению с двумя существующими. Исследование проводилось у студентов-психологов (третий курс, очная форма обучения). Представлены результаты по 43 студентам. Данные подробно представлены в таблицах. Одним из выводов является то, что предложенная методология определения психологического возраста лишь частично оправдывает возможности ее применения в теории и на практике. Однако совокупные результаты исследования также позволяют сделать вывод, что поиск и нахождение новых и альтернативных методов изучения психологического возраста приведут к обогащению и расширению значимости не только причинно-следственной концепции психологического времени личности и каузометрии, но и и будет способствовать развитию психологической науки в целом.

ENG The Goal-and-Causal Theory of psychological time and causometric analysis, created by E. Golovakha and A. Kronik, suggests the determination of the psychological age of the studied subjects. Although the theory and methodology have been developed for almost 4 decades, there are many opportunities for their development and enrichment. The aim of our study is to investigate the possibility of using a new approach to determining the psychological age compared to two of the existing ones. The study was conducted with psychology students, third year of full-time training. Results for 43 students are shown. The data are presented in detail in tables. One of the conclusions is that the newly proposed method for determining the psychological age only partially justified possibilities for its application in theory and practice. However, the aggregate results of the study suggest that finding of new and alternative methods for studying psychological age will lead to enriching and expanding the meaning of not only the Goal-and-Causal Theory of psychological time of the personality and causometry but will contribute to the development of psychological science as a whole.

BGR Причинно-целевата концепция за психологическото време на личността и каузометричния анализ, създадени от Е. Головаха и А. Кроник, предполагат определяне на психологическата възраст на изследваните лица. Макар концепцията и методиката да са разработвани почти 4 десетилетия, съществуват редица възможности за тяхното развитие и обогатяване. Цел на нашето изследване е проучване възможността за използване на един нов подход за определяне на психологическата възраст, сравнен с два от съществуващите такива. Изследването се проведе при студенти по психология, трети курс, редовно обучение. Показани са резултатите за 43-ма студенти. Данните са представени подробно в таблици. Един от направените изводи е, че новопредложената методика за определяне на психологическата възраст само частично оправдава възможностите за нейното приложение в теорията и практиката. Обаче съвкупните резултати от изследването дават основание да се направи и извода, че търсенето и намирането на нови и алтернативни методи за изследване на психологическата възраст ще доведе до обогатяване и разширяване значението не само на причинно-целевата концепция за психологическото време на личността и каузометрията, но и ще допринесе за развитието на психологическата наука като цяло.


Full article text
11-kirilov.pdf