Description of the article

Date of publication

31.08.2019


Publisher name

Научен Хронограф


journal name

Балканско научно обозрение, № 3(5) 31.08.2019


DOI

10.34671/SCH.BSR.2019.0303.0007


Authors

RUS: Атмаджов Лазар Стефанов-Пловдивский университет „Паисий Хилендарски“,ENG: Atmadzhov Lazar Stefanov-„Paisii Hilendarski” University of Plovdiv,BGR: Атмаджов Лазар Стефанов-Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“,


Titles

ENG HOW PARENTS CAN HELP THEIR CHILDREN DEAL WITH DIVORCE OR SEPARATION

BGR КАК РОДИТЕЛИТЕ МОГАТ ДА ПОМОГНАТ НА ДЕЦАТА СИ ДА СЕ СПРАВЯТ С РАЗВОДА ИЛИ РАЗДЯЛАТА

RUS КАК РОДИТЕЛИ МОГУТ ПОМОЧЬ СВОИМ ДЕТЯМ СПРАВИТЬСЯ С РАЗВОДОМ ИЛИ РАССТАВАНИЕМ


Annotations

ENG Many relationships end with a breakup nowadays. Whether due to all the possibilities modern life offers or the rapid speed at which human interactions progress and on the other hand insufficient knowledge about the other partner. This paper examines different approaches and it is oriented towards couples undergoing break up by giving them advice on how to make it easier for the children. It is important for the adults to comprehend that in such an event their parental duties must not be affected. Couples should also keep in mind that not always a physical separation is associated with emotional one. Another important thing parents must avoid is placing their child in a situation which is uncommon for it`s age. Such situation is forcing the child to choose a side thus leading to loyalty conflicts. Oftentimes parental messages provoke expectations that not only children are unable to handle but force them participate in a strong symbiotic yet unhealthy relations.

BGR Дали с изборите и възможностите, които предлага нашето ежедневие или с бързината на отношенията и слабото познаване на партньора, множество отношения завършват с раздяла. Настоящата статия се опитва да намери подходи и да даде насоки на родителите в раздяла, за един по-щадящ за децата процес. Важно е възрастните да имат възможността да разберат, че тяхната лична раздяла не бива да повлиява върху способността им да си партнират като родители. Както и че физическата раздяла, не означава, че на емоционално ниво се е случила такава. Също така е важно да се избягва поставянето на детето в нехарактерни роли за възрастта, а именно да заема страната на единия от двамата си родители, изпадайки в конфликт на лоялност. Често родителските послания спрямо децата ги "натоварват" с очаквания, които самите деца не могат да понесат, но от лоялност към родителя участват в тази симбиотична, силна, но понякога нездрава връзка.

RUS Будь то выбор и возможности, предлагаемые нашей повседневной жизнью, или скорость отношений и отсутствие знаний о партнере, множественные отношения заканчиваются разделением. В этой статье предпринята попытка найти подходы и дать рекомендации родителям в разлуке для более дружественного к ребенку процесса. Для взрослых важно понимать, что их личное разделение не должно влиять на их способность быть партнером как родители. Так же, как физическое разделение не означает, что это произошло на эмоциональном уровне. Также важно избегать помещения ребенка в нехарактерные для возраста роли, а именно, чтобы встать на сторону одного или обоих родителей в конфликте лояльности. Часто родительские послания детям «обременяют» их ожиданиями, которые сами дети не могут вынести, но из-за преданности родителю они участвуют в этих симбиотических, крепких, но иногда нездоровых отношениях.


Full article text
07-atmadgov.pdf